بایگانی

ساختار نگهداری اسناد ( درختواره پوشه ها ) مفهومی متعلق به بایگانی فیزیکی اسناد می باشد و در آرشیو الکترونیک چندان محلی از اعراب ندارد. لذا هنگامیکه برای اسناد یک...

بیستر بخوانید