بایگانی

درصورتیکه بخواهیم بجای مشاهده لیست عناوین نامه ها در کارتابل، محتوای نامه را یکی پس از دیگری مشاهده کنیم از ابزار "پوشه نامه ها" استفاده می کنیم. در واقع هنگامی استفاده از...

بیستر بخوانید