بایگانی

برای این منظور مدیر سیستم می باید از مسیر زیر اقدام نماید : ۱- دسترسی ثبت نامه: جهت دادن دسترسی ثبت نامه  از مسیر مدیریت سازمان -->مدیریت برنامه های کاربردی -->اتوماسیون اداری -->...

بیستر بخوانید

هنگام ارجاع نامه ،در قسمت " رونوشت گیرنده" با انتخاب گیرنده رونوشت و اعمال تیک "مخفی" و سپس استفاده از دکمه افزودن رونوشت ، نامه برای این فرد بصورت مخفی ارسال میشود. یعنی در...

بیستر بخوانید