راهکار مدیریت ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد کارکنان، از اجزای مهم یک نرم افزار جامع مدیریت منابع انسانی و اجرای آن برای سنجش سطح مهارت ها و رشد کارکنان، از جمله مهمترین روالهای به روز و جاری در حوزه منابع انسانی در شرکت ها و سازمانهای متوسط و بزرگ است. در شرکتهای پیشرو، برای برنامه ریزی برای بهبود شاخصهای عملکردفردی و تیمی، مدیران نیاز دارند که عملکرد کارکنان را از جنبه های مختلف کمی و کیفی ارزیابی کنند تا برای رفع نقاط ضعف و افزایش کارایی تیم های مختلف بهتر برنامه ریزی نمایند. مجموعه این عملیات بر مبنای دیدگاههای اصول مدیریت تغییر یا Change Management در سازمانها اجرا می شوند.

در طی سالیان مختلف، روشهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد کارکنان توسط شرکتها و مشاوران مجرب در حوزه مشاوره مدیریت طراحی، پیاده سازی و اجرا شده که هر کدام بسته به شرایط سازمان، نوع کار، تنوع مشاغل، تعداد پرسنل، توزیع شدگی و شرایط محیطی و … از پارامترها و جنبه های مختلفی به کارکنان یک سازمان نگریسته اند.

راهکار ارزیابی عملکرد کارکنان

راهکار ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد کارکنان، از اجزای مهم یک نرم افزار جامع مدیریت منابع انسانی و اجرای آن برای سنجش سطح مهارت ها و رشد کارکنان، از جمله مهمترین روالهای به روز و جاری در حوزه منابع انسانی در شرکت ها و سازمانهای متوسط و بزرگ است. در شرکتهای پیشرو، برای برنامه ریزی برای بهبود شاخصهای عملکردفردی و تیمی، مدیران نیاز دارند که عملکرد کارکنان را از جنبه های مختلف کمی و کیفی ارزیابی کنند تا برای رفع نقاط ضعف و افزایش کارایی تیم های مختلف بهتر برنامه ریزی نمایند. مجموعه این عملیات بر مبنای دیدگاههای اصول مدیریت تغییر یا Change Management در سازمانها اجرا می شوند.

در طی سالیان مختلف، روشهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد کارکنان توسط شرکتها و مشاوران مجرب در حوزه مشاوره مدیریت طراحی، پیاده سازی و اجرا شده که هر کدام بسته به شرایط سازمان، نوع کار، تنوع مشاغل، تعداد پرسنل، توزیع شدگی و شرایط محیطی و … از پارامترها و جنبه های مختلفی به کارکنان یک سازمان نگریسته اند.

نرم افزارهایی که بخشهای مختلف راهکار ارزیابی عملکرد کارکنان پیوست را مدیریت می کنند:

null

نرم افزارهایی که بخشهای مختلف راهکار ارزیابی عملکرد کارکنان پیوست را مدیریت می کنند:

null

نرم افزارهایی که بخشهای مختلف راهکار ارزیابی عملکرد کارکنان پیوست را مدیریت می کنند:

null

مزایای راهکار ارزیابی عملکرد کارکنان پیوست

بنابر نیاز شرکتها در این سالها، انواع شیوه های ارزیابی عملکرد کارکنان از ارزیابی ۹۰ درجه و دو وجهی تا ارزیابی ۳۶۰ درجه توسط مشاوران مختلف در سازمانها اجرا شده اند، یکی از پرطرفدارترین این روشها ارزیابی ۳۶۰ درجـــه است که برمبنای جمــــع آوری اطلاعات عملکردی افراد از طرف ذی نفعان و ارزیابـی چند جانبه و انجام عملیات ارزیابی توسط چند ارزیاب انجام می گردد.

در راستای اجرای ارزیابی عملکرد کارکنان به صورت نرم افزاری و مکانیزه در سازمانها، “گروه نرم افزاری پیوست” راهکار نرم افزاری جامعی را پیاده سازی و اجرا کرده است.

مزایای این راهکار عبارتند از :

■  انعطاف در طراحی روش های ارزیابی و پارامترها و سوالات مدنظر
■  جمع آوری اطلاعات در مراحل مختلف گردش فرم
■  استخراج پاسخ های رفتاری از منابع نرم افزاری مختلف
■  ثبت و استخراج امتیازات نهایی ارزیابی بر اساس ضرایب مختلف
■  گزارش دهی جامع به ارزیابان، ارزیابی کنندگان و مدیران و تاثیر در نظام پاداش عملکرد
راهکارهای جامع پیوست

راهکار ارزیابی عملکرد پیوست در یک نگاه

ارزیابی توسط مشتریان یا ارباب رجوع

ارزیابی افراد هم رده در تیم 

 ارزیابی کارکنان 

ارزیابی مدیر مستقیم

 ارزیابی فردی یا خود ارزیابی

ارزیابی توسط ارزیابان متخصص حوزه

مزایای راهکار ارزیابی عملکرد کارکنان پیوست

بنابر نیاز شرکتها در این سالها، انواع شیوه های ارزیابی عملکرد کارکنان از ارزیابی ۹۰ درجه و دو وجهی تا ارزیابی ۳۶۰ درجه توسط مشاوران مختلف در سازمانها اجرا شده اند، یکی از پرطرفدارترین این روشها ارزیابی ۳۶۰ درجـــه است که برمبنای جمــــع آوری اطلاعات عملکردی افراد از طرف ذی نفعان و ارزیابـی چند جانبه و انجام عملیات ارزیابی توسط چند ارزیاب انجام می گردد.

در راستای اجرای ارزیابی عملکرد کارکنان به صورت نرم افزاری و مکانیزه در سازمانها، “گروه نرم افزاری پیوست” راهکار نرم افزاری جامعی را پیاده سازی و اجرا کرده است.

مزایای این راهکار عبارتند از :

■  انعطاف در طراحی روش های ارزیابی و پارامترها و سوالات مدنظر
■  جمع آوری اطلاعات در مراحل مختلف گردش فرم
■  استخراج پاسخ های رفتاری از منابع نرم افزاری مختلف
■  ثبت و استخراج امتیازات نهایی ارزیابی بر اساس ضرایب مختلف
■  گزارش دهی جامع به ارزیابان، ارزیابی کنندگان و مدیران و تاثیر در نظام پاداش عملکرد

نقش نرم افزارها در راهکار ارزیابی عملکرد :

نرم افزار ارزیابی عملکرد، نرم افزار اصلی برای تعریف شاخصهای مختلف، اعمال ضرایب و ثبت نتایج ارزیابی می باشد. در این نرم افزار برای هر یک از کارکنان سازمان، سوابق ارزیابی های انجام شده در دوره های مختلف به تفکیک انواع امتیازات کسب شده به صورت جداگانه نگهداری می شود.
در این نرم افزار دوره های ارزیابی مختلف تعریف شده و سوالات و پارامترها براساس دسته های ارزیابی مختلف (گروه های مختلف مدیران و پرسنل) طبقه بندی می شوند.

نرم افزار ارزیابی عملکرد در راهکار ارزیابی عملکرد کارکنان

امکانات اصلی این نرم افزار عبارتند از :

• تعریف انواع شاخص ها و پارامترهای ارزیابی و ضرایب آنها
• تعریف کمیته ها و دوره های ارزیابی
• برگزاری دوره های ارزیابی و ثبت نتایج و امتیازات برای کارکنان
• ثبت اعتراضات و کنترل نتایج ارزیابی
• مقایسه امتیازات دوره های ارزیابی پرسنل

این نرم افزار کلیه اطلاعات مربوط به تردد کارکنان یک سازمان را در خود دارد، یکی از کمیتهای ارزیابی سازمانی، شاخص حضور منظم در سرکار و مطابقت آن با ساعات کاری تعریف شده می باشد. همچنین میزان اضافه کاری ، حضور در روزهای تعطیل و … می تواند در برخی از سازمانها، شاخصهایی قابل تامل باشند.

اطلاعاتی که در فرآیند ارزیابی عملکرد از این نرم افزار دریافت می شود عبارتند از:

• اطلاعات تعداد تاخیرهای انجام شده
• اطلاعات تعداد غیبت های غیرمجاز
• اطلاعات تعداد روزهای حاضر در سرکار
• اطلاعات کل ساعتهای حضور فرد
• اطلاعات ساعات اضافه کاری، کسرکار، تعطیل کاری و …

این نرم افزار کلیه اطلاعات پرسنلی کارکنان یک سازمان را در خود دارد، چارت سازمانی و ریز اطلاعات ثبت شده برای کارکنان سازمان در یک بانک اطلاعاتی جامع در کنار اطلاعات پرسنلی ثبت و نگهداری می شود.

نرم افزار پرسنلی در راهکار مدیریت ارزیابی عملکرد

اطلاعاتی که در فرآیند ارزیابی عملکرد از این نرم افزار دریافت می شود عبارتند از:

• اطلاعات پرسنلی کارکنان
• اطلاعات چارت سازمانی، مدیران و پست های سازمانی
• سوابق تشویقات و تنبیهات مندرج در پرونده

فرم ها و فرآیندهای جمع آوری اطلاعات ارزیابی عملکرد براساس نوع ارزیابی، مراحل گردش، توزیع سوالات ارزیابی بین ارزیابهای مختلف، سطح دسترسی هریک از افراد در مسیر گردش و … می تواند حتی در دوره های مختلف ارزیابی عملکرد در یک سازمان متفاوت باشد. شروع دوره های ارزیابی و ارسال گروهی فرم های ارزیابی به کارتابل کارکنان شرکت کننده در هر دوره ارزیابی توسط مسئول ارزیابی سازمان برنامه ریزی شده و انجام می شود.

نرم افزار فرمساز در راهکار مدیریت ارزیابی عملکرد

این فرمها بنابر نیاز سازمان طراحی می شوند و می توانند شامل فرم ها و فرآیندهای متنوعی به شرح زیر باشند :

• فرم ارزیابی عملکرد سه ماهانه کارکنان
• فرم ارزیابی عملکرد سالانه کارکنان
• فرمهای ارزیابی عملکرد مدیران
• فرم اعتراض به امتیازات ارزیابی عملکرد

پرسنل سازمان در پورتال پرسنلی و در بخش گزارشهای عمومی می تواند کارنامه دوره های مختلف ارزیابی را ببینند ، این کارنامه شامل خلاصه ای از اطلاعات پرسنلی و همچنین امتیازات کسب شده روی پارامترهای مختلف ارزیابی می باشد که ظاهر و شاخص های نمایشی به انتخاب سازمان تنظیم خواهد شد .

نرم افزار کارنامه ارزیابی در راهکار مدیریت ارزیابی عملکرد

 این نرم افزار شامل دو بخش است :

• کارنامه ارزیابی من (در اختیار کارکنان سازمان قرار می گیرد)
• کارنامه ارزیابی پرسنل من (در اختیار مدیران سازمان قرار می گیرد)

از مجموعه اطلاعات جمع آوری شده می توان یک بانک اطلاعاتی ارزشمند و غنی بدست آورد که با استفاده از آن می توان انواع گزارشهای ترکیبی از اطلاعات پرسنلی و ارزیابی را تهیه نمود.

نرم افزار گزارشها در راهکار مدیریت ارزیابی عملکرد

برخی از این گزارشها عبارتند از:

• گزارشهای لیستی براساس مقایسه اطلاعات امتیازات کل یا جزء کارکنان روی موارد مختلف ارزیابی
• گزارشهای لیستی براساس امتیازات ارزیابی جزء هر یک از کارکنان روی کلیه موارد ارزیابی
• گزارشهای آماری براساس تغییرات میانگین امتیازات واحدها روی موارد ارزیابی انتخابی در دوره های مختلف
• گزارشهای ترکیبی مقایسه ای شامل پارامترهای پرسنلی شامل سن، جنسیت، مدرک، واحد و … امتیازات ارزیابی ثبت شده

• انواع گزارشهای سفارشی بنا بر نیاز سازمان خریدار

چرا راهکار ارزیابی عملکرد پیوست ؟

در انتهای مسیر ارزیابی، امتیازات ارزیابی کارکنان می تواند به نرم افزارهای بعدی منتقل شده و منبع تصمیم گیری شود:

۱- نرم افزار کارگزینی برای تاثیر در مزایای بهره وری یا مزایای مشابه آن
۲- نرم افزار حقوق دستمزد برای تاثیر در پاداش بهره وری یا پاداش های عملکردی دوره ای و سه ماهانه
۳- درج در پرونده پرسنلی به عنوان شاخص های عملکردی
۴- درج در پرونده به عنوان سابقه مرجع برای انتصابات و ارتقای شغلی

در نظر داشته باشید که نرم افزار ارزیابی عملکرد بدون طراحی ساختار و نظام ارزیابی عملکرد جامعی که براساس نیازهای سازمان هدف طراحی شده باشد به تنهایی نمی تواند تضمین کننده ارزیابی همه جانبه و کامل و ارائه کننده وضعیت یک شرکت باشد. بنابراین مجدانه در این زمینه توصیه می شود از تیم های مجرب و اساتید مشاور مدیریت برای دریافت مشاوره و پیاده سازی بهترین ساختار ارزیابی عملکرد متناسب با نیازهای خود استفاده نمایید.

یکپارچگی گردش اطلاعات در یک سیستم جامع به معنای کاهش موانع انجام کار، افزایش دقت و کیفیت، امکان کنترل و نظارت بیشتر است. با اجرای صحیح ” سازمان الکترونیک ” می توانیم از سازمان دقت بیشتر، کارایی بالاتر، بهینه شدن استفاده از منابع، مستند و مکتوب انجام شدن کارها، ثبت کامل اطلاعات و اجرای بهتر فرآیندها را انتظار داشته باشیم .

در صورت تمایل میتوانید دمو راهکار ارزیابی عملکرد کارکنان پیوست را مشاهده بفرمایید

[کل: ۲ میانگین: ۵]
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.