نویسنده: پیوست

گروه نرم افزاری پیوست > Articles posted by پیوست

دبيرخانه واحد سازماني مشخصي است كه اداره امور دفتري سازمان را براساس روشهاي تدوين شده و معين عهده دار گرديده و گردش مكاتبات و مراسلات اداري را انجام مي دهد...

بیستر بخوانید