بایگانی

برای این منظور موارد زیر را چک نمائید: ۱-امکان دارد نامه را فرد دیگری ثبت کرده باشد در اینصورت خود فرد ثبات می تواند نام را باز پس گیری نماید. ۲- اطمینان...

بیستر بخوانید