بایگانی

جهت انجام اینکار به دو طریق می توان عمل نمود: در روش اول ، این امکان از طریق انتخاب برگ سند مورد نظر و استفاده از آیکون " انتقال به بعدی...

بیستر بخوانید

به طور معمول در زمان تعریف یک فیلد از نوع دو حالته تنها قابلیت تعریف دو گزینه وجود دارد. مانند "دارد/ندارد، هست/نیست، بلی/خیر" و ...

بیستر بخوانید