بایگانی

این پیام در زمانی به کاربر ارائه خواهد شد که برای پرسنل مورد نظر حکم حقوقی از نوعی صادر شده باشد که به معنی انفصال موقت و یا دائم وی...

بیستر بخوانید

برای تغییر ردیف استخدامی گروهی از پرسنل(مثلا از قراردادی به رسمی) به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- از منوی "پرسنل" فرم "احکام استخدامی" را فراخوان می کنیم. ۲- پرسنل مورد نظر را به صورت دلخواه...

بیستر بخوانید

برای تعیین روش محاسبه مالیات بصورت سالانه یا ماهانه کافی است تا از منوی امکانات وارد فرم "تنظیمات محیطی" شوید و در بخش "تنظیمات عمومی"، روش محاسبه مالیات مورد نظر را مارک کنید....

بیستر بخوانید

برای این منظور ۲ روش وجود دارد: روش اول : یک حکم حقوقی جدید در فرم "احکام حقوقی" با تاریخ اجرای اواسط ماه ایجاد نمایید و سپس کارکرد پرسنل در فرم  "کارکرد ماهانه"  کامل وارد...

بیستر بخوانید