بایگانی

شاید بنظر برسد برای انجام این کار می بایست در قواعد گردش کار اتوماسیون استثنائاتی را تعریف نمود که البته این کار اشتباه است زیرا در این حالت این افراد...

بیستر بخوانید

اگر نامه ای که از دبیرخانه ارسال شده است عودت داده شود، کاربر دبیرخانه می تواند در در دبیرخانه، پانل نامه های در انتظار، ارسال مجدد، نامه مربوطه را مشاهده...

بیستر بخوانید

یکی از ویژگی های بارز اتوماسیون اداری پیوست در بخش دبیرخانه امکان استفاده از ابزاری با عنوان "سرویس دورنگار (فکس)" می باشد. این ابزار به کاربر  امکان می دهد که همزمان چندین...

بیستر بخوانید