راهکار مدیریت وام و تسهیلات پرسنلی

همکاران و پرسنل راضی ، پویا و مولد ، ارزشمندترین سرمایه و افزایش سطح رضایت آنها از مهم ترین وظایف واحد منابع انسانی و اداری در سازمان ها هستند.

در سازمان ها و شرکت های مختلف بنا بر توانایی و منابع مالی در دسترس و در راستای افزایش سطح رفاه پرسنل ، انواع تسهیلات و وام های رفاهی در اختیار پرســنل سازمان قرار می گیرد ، این وام ها و تسهیلات از مــنابع مختلف تــامین شده و تنوع زیادی دارند.
راهکار مدیریت وام و تسهیلات پرسنلی پیوست برای پاسخگویی به این نیاز و برای مدیریت صحیح منابع مالی ، توزیع عادلانه و تسریع در رسیدگی به درخواست های وام طراحی شده است.

راهکار مدیریت وام و تسهیلات پرسنلی

همکاران و پرسنل راضی ، پویا و مولد ، ارزشمندترین سرمایه و افزایش سطح رضایت آنها از مهم ترین وظایف واحد منابع انسانی و اداری در سازمان ها هستند.

در سازمان ها و شرکت های مختلف بنا بر توانایی و منابع مالی در دسترس و در راستای افزایش سطح رفاه پرسنل ، انواع تسهیلات و وام های رفاهی در اختیار پرســنل سازمان قرار می گیرد ، این وام ها و تسهیلات از مــنابع مختلف تــامین شده و تنوع زیادی دارند.
راهکار مدیریت وام و تسهیلات پرسنلی پیوست برای پاسخگویی به این نیاز و برای مدیریت صحیح منابع مالی ، توزیع عادلانه و تسریع در رسیدگی به درخواست های وام طراحی شده است.

نرم افزارهایی که بخشهای مختلف راهکار مدیریت وام و تسهیلات پرسنلی پیوست را مدیریت می کنند:

null

نرم افزارهایی که بخشهای مختلف راهکار مدیریت وام و تسهیلات پرسنلی پیوست را مدیریت می کنند:

null

نرم افزارهایی که بخشهای مختلف راهکار مدیریت وام و تسهیلات پرسنلی پیوست را مدیریت می کنند:

null

مزایای راهکار مدیریت وام و تسهیلات پرسنلی پیوست

سیستم مدیریت وام و تسهیلات پرسنلی در شرکت‌ها دارای مزایای فراوانی است. از جمله مزایا می‌توان به مدیریت آسان درخواست‌های وام، تعریف انواع و شرایط مختلف وام‌ها، پیگیری وضعیت وام و انواع گزارش‌های تولید شده اشاره کرد. همچنین این سیستم اجازه تعریف ضمانت‌نامه و ایجاد آیین‌نامه‌های سازمانی را نیز به کاربر می‌دهد. اطلاعات مربوط به وام و وضعیت پرونده‌ها توسط کارمندان به راحتی قابل مشاهده است. سیستم وام در ترکیب با سایر سیستم‌های منابع انسانی سازمان نیز قرار می‌گیرد و قابلیت تولید گزارش‌های مختلف را دارد. آموزش استفاده از این سیستم نیز ساده است و قابل اتصال به سایر سیستم‌های سازمانی است. همچنین در صورت تمایل، سیستم قادر به اقتطاع خودکار اقساط وام از حقوق کارمندان است.

راهکار مدیریت وام پیوست در یک نگاه

ادغام با سایر سیستم‌های منابع انسانی

پرداخت خودکار اقساط وام

دسترسی آسان به اطلاعات وام

تولید گزارشات متنوع

مزایای راهکار مدیریت وام و تسهیلات پرسنلی پیوست

سیستم مدیریت وام و تسهیلات پرسنلی در شرکت‌ها دارای مزایای فراوانی است. از جمله مزایا می‌توان به مدیریت آسان درخواست‌های وام، تعریف انواع و شرایط مختلف وام‌ها، پیگیری وضعیت وام و انواع گزارش‌های تولید شده اشاره کرد. همچنین این سیستم اجازه تعریف ضمانت‌نامه و ایجاد آیین‌نامه‌های سازمانی را نیز به کاربر می‌دهد.

اطلاعات مربوط به وام و وضعیت پرونده‌ها توسط کارمندان به راحتی قابل مشاهده است. سیستم وام در ترکیب با سایر سیستم‌های منابع انسانی سازمان نیز قرار می‌گیرد و قابلیت تولید گزارش‌های مختلف را دارد. آموزش استفاده از این سیستم نیز ساده است و قابل اتصال به سایر سیستم‌های سازمانی است. همچنین در صورت تمایل، سیستم قادر به اقتطاع خودکار اقساط وام از حقوق کارمندان است.

نقش نرم افزارها در راهکار مدیریت وام :

این نرم افزار کلیه اطلاعات پرسنلی کارکنان یک سازمان را در خود دارد، چارت سازمانی و ریز اطلاعات سوابق کاری، سنوات و تشویقات و تنبیهات ثبت شده برای کارکنان سازمان در یک بانک اطلاعاتی جامع در کنار اطلاعات پرسنلی ثبت و نگهداری می شود.

نقش نرم افزار پرسنلی در راهکار مدیریت وام و تسهیلات پرسنلی :

• اطلاعات پرسنلی کارکنان
• اطلاعات چارت سازمانی، مدیران و پستهای سازمانی
• سوابق تشویقات و تنبیهات مندرج در پرونده پرسنلی
• سنوات کار و سنوات تصدی در پستهای مدیریتی

این نرم افزار، ابزار اصلی برای کسر اقساط وامهای پرداخت شده در ماههای مختلف پرداخت حقوق می باشد. اقساط وامهای پرداخت شده در فرآِند درخواست تا اعطای وام به پرسنل، در این نرم افزار ثبت شده و اقساط وام به صورت ماهانه کسر و سند حسابداری آن در نرم افزار حسابداری وام درج می گردد.

نقش نرم افزار حقوق و دستمزد در راهکار مدیریت وام و تسهیلات پرسنلی :

• دریافت اطلاعات وام پرداختی، اقساط و سود وام از فرمهای درگردش
• تولید سند کسر اقساط ماهیانه و ارسال به نرم افزار حسابداری وام
• توقف کسر اقساط وام به صورت موقت توسط مسئول وام
• ثبت و محاسبه تسویه یکباره وام در مورد پرسنل مستعفی یا قطع همکاری شده

پورتال وام و تسهیلات، محیطی برای گزارش گیری وضعیت وامهای مختلف سازمانی دریافت شده و همچنین وضعیت وام های همکارانیست که پرسنل سازمان، ضامن آنها هستند. این محیط در اختیار کلیه مشمول خدمات رفاهی دریافت وام پرسنل سازمان قرار دارد.

نقش نرم افزار پورتال وام در راهکار مدیریت وام و تسهیلات پرسنلی :

• خلاصه وضعیت وامهای دریافتی
• ریز اطلاعات هر وام و اقساط کسر شده
• خلاصه وضعیت وامهای ضمانت شده

این نرم افزار، مدیریت اطلاعات پایه و تعاریف انواع وام و تسهیلات، شرایط و سود و … را برعهده دارد، اطلاعات دریافت کنندگان، ضامن ها و … در بانک اطلاعاتی نرم افزار ذخیره شده و اعطای وام براساس قوانین و شرایط تعیین شده در این نرم افزار انجام می گردد. این نرم افزار ارتباط تنگاتنگی با نرم افزار پرسنلی و حقوق دستمزد دارد.

اطلاعاتی که در فرآیند درخواست وام از این نرم افزار دریافت می شود:

• اطلاعات وام ها، شرایط مشمولیت وام، سود وام و اطلاعات ضامن ها
• سوابق ثبت ضمانت توسط ضامن های مختلف

اطلاعاتی که در فرآیند درخواست وام در این نرم افزار ثبت می شود:

• ثبت پرداخت وام به درخواست کننده
• ثبت ضمانت انجام شده برای وام توسط ضامن

این ابزار، مدیریت تعریف و پیاده سازی انواع فرمها و فرآیندهای مبتنی برگردش اطلاعات را در حوزه وام و تسهیلات برعهده دارد. با این ابزار می توان فرمهای جدیدی را برای پوشش دهی به انواع وام و تسهیلات در سازمان پیاده سازی کرد و فرآیند و روال گردش فرمها را براساس نیازهای جدید سازمان، اصلاح و بهینه سازی نمود. ظاهر فرمها و فرآیند گردش در هر شرکت یا سازمان به صورت اختصاصی و برحسب اعلام سفارش طراحی و اجرا می شود.

نمونه فرمهای وام و تسهیلات طراحی شده:

• انواع فرم درخواست وام های سازمانی
• فرم درخواست وام از صندوق قرض الحسنه داخلی
• فرم درخواست گواهی اشتغال به کار و کسر از حقوق
• فرم تسویه حساب برای تسویه مانده وامها

در پروسه درخواست تا پرداخت وام، انواع مدارک و مستندات مالی و حقوقی تولید شده و به گردش می افتند، این مدارک بررسی شده و بایگانی می شوند، برای نگهداری این مستندات در قالب پرونده الکترونیک وام ها از نرم افزار بایگانی و مدیریت اسناد پیوست استفاده می شود.

برخی از مستنداتی که در بایگانی پرونده وام ها نگهداری می شود :

• مستندات تضامین وام
• مستندات فیزیکی و امضاهای اصلی روی فرم های دریافت وام
• مستندات شناسنامه ای دریافت کننده وام و ضامنین

حوزه حسابداری وام، دریافت کننده نهایی اطلاعات و اتفاقات مالی انجام شده در حوزه وام می باشد و از چند منظر به موضوع وام مرتبط می گردد، فرمهای پرداخت وام، ثبت مالی پرداخت را در سیستم خزانه داری ثبت می کنند و نرم افزار حقوق دستمزد اقساط وام ماهیانه را در فواصل ماهانه در قالب سند حسابداری به این نرم افزار ارسال می کند.

برخی از اهداف وجودی نرم افزار حسابداری وام :

– تامین منابع مالی مختلف برای اعطای وام در جهت افزایش رضایت و سطح رفاهی پرسنل سازمان
– مدیریت صحیح منابع تامین شده و توزیع عادلانه منابع بین پرسنل شرکت
– کنترل بازگشت تدریجی وامها و دریافت اقساط
– ارائه انواع گزارشها و صورتهای مدیریتی مالی

چرا راهکار مدیریت وام پیوست ؟

۱- ابزاری قدرتمند در مدیریت منابع مالی سازمان

۲- کمک به بهبود فرآیندهای مالی

۳- کمک به اخذ تصمیمات مالی بهتر در راستای اهداف مالی سازمان

۴- بهبود مدیریت وام

۵- کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری

۶- افزایش تسهیلات

۷- بهبود فرآیند اعطای تسهیلات مالی

۸- امکانات گزارش دهی دقیق و گسترده

۹- ارائه اطلاعات دقیق در مورد وضعیت مالی به مدیران

یکپارچگی گردش اطلاعات در یک سیستم جامع به معنای کاهش موانع انجام کار، افزایش دقت و کیفیت، امکان کنترل و نظارت بیشتر است. با اجرای صحیح ” سازمان الکترونیک ” می توانیم از سازمان دقت بیشتر، کارایی بالاتر، بهینه شدن استفاده از منابع، مستند و مکتوب انجام شدن کارها، ثبت کامل اطلاعات و اجرای بهتر فرآیندها را انتظار داشته باشیم .

دمو راهکار مدیریت وام و تسهیلات پرسنلی پیوست را مشاهده نمایید.

[کل: ۲ میانگین: ۵]
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.