نرم افزار های جامع اتوماسیون سازمانی 

گزیده خریداران

دیدگاه خریداران

پویایی و انعطاف حداکثری نرم افزارها

تغییرات و تطبیق نرم افزارها با نیازهای متنوع و متغیر جامعه بزرگ خریداران از ویژگیهای منحصر به فرد محصولات پیوست است. ویرایشهای روزآمد محصولات در مقاطع زمانی کوتاه و حسب نیاز خریدار، در اختیار کاربران قرار می گیرد.

نرم افزارهای فراگیر سازمانی با رویکرد ERP

بیـــش از چهــل عنـــوان محصـــول در حـــوزه های مختـــلف مالـــی، منابــــع انسانــــی و اتوماسیـــــون سازمانــــــی با رویکــــــرد ERP، پوشـــش نسبـــتا جامعــی از نیــــازهای نـــرم افـــزاری یک ســــازمان را فراهــــــم می کنـــــــد.

اندازه پذیری نرم افزارهای پیوست

گستره بزرگ خریداران پیوست از فروشگاهها و شرکتهای کوچک تا شرکتهای بــزرگ و سازمانهای دولتی افتخـــار ماست و این مهم مرهون پوشش فراگیـــــر نیازهای نرم افزار سازمانــــی و انعــــطاف و اندازه پذیـــری محصــــولات پیـــوست است.