بایگانی

مهمترین کلیدهای میانبر(Shortkeys) در کارتابل اتوماسیون اداری پیوست عبارتند از: F3 (جستجوی نامه) : با فشردن این کلید میانبر فرم جستجوی نامه گشوده می شود. F7 (ایجاد نامه صادره) : با فشردن این کلید میانبر فرم...

بیستر بخوانید

در اغلب فرم ها و پنجره های موجود اتوماسیون این قابلیت وجود دارد که آخرین تغییرات ظاهری روی فرم به صورت اتوماتیک نگهداری شده و در مراجعه بعدی به آن،...

بیستر بخوانید