پست های محبوب

گروه نرم افزاری پیوست > پست های محبوب
 1.  ۷۴۸ | ECE چیست؟
 2.  ۱۷۸۹ | منظور از مزایای مستمر و غیر مستمر چیست؟
 3.  ۱۷۰۳ | نحوه محاسبه اضافه کاری در سیستم حقوق و دستمزد چگونه است؟
 4.  ۱۴۳۸ | حکم کارگزینی چیست؟
 5.  ۱۲۹۲ | جی دی پی چیست؟
 6.  ۱۲۲۶ | مقرری ماه اول چگونه محاسبه می شود؟
 7.  ۷۷۱ | فصول هزینه در اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای شامل چه مواردی است؟
 8.  پست سازمانی چیست؟
 9.  ۱۷۴۳ | ملاحظات مرتبط با کد پیمان و لیست بیمه ماهانه چیست؟
 10.  ۲۱۰۰ | انواع شیوه های ارسال و دریافت نامه
 11.  ۱۸۰۳ | OS Hardening چیست؟
 12.  ۱۸۲۶ | هامش چیست؟
 13.  ۱۴۱۲ | متوسط دوره وصول مطالبات چیست؟
 14.  ۱۰۱۱ | چه ملاحظاتی در مورد سند افتتاحیه وجود دارد؟
 15.  ۱۹۲۶ | چگونه می توان لیست و فایل بیمه تامین اجتماعی را بصورت دستی ویرایش کرد ؟
 16.  ۹۸۷ | چگونه می توان فرم چاپی حکم کارگزینی را برای پرسنل مورد نظر در سیستم حقوق و دستمزد تهیه نمود؟
 17.  ۱۶۰۱ | محاسبه اضافه کاری بر اساس سقف اعتبار هر واحد، چگونه انجام می شود؟
 18.  ۱۵۹۵ | استهلاک انباشته چیست؟
 19.  ۲۱۰۱ | تنوع نامه های ثبت شده در اتوماسیون اداری پیوست
 20.  ۱۹۰۵ | گزارش مرور حساب ها چیست؟
 21.  ۱۳۲۳ | پورتال سازمانی چیست؟
 22.  ۷۹۱ | مفروضات بنیادی حسابداری چیست؟
 23.  ۱۲۹۰ | چگونه می توان مزایای غیر مشمول کسر بیمه تامین اجتماعی در سیستم تعریف کرد؟
 24.  ۱۴۵۴ | دام نقدینگی چیست؟
 25.  نرم افزار مدیریت اسناد DMS با ابزار بایگانی در اتوماسیون اداری چه تفاوتی دارد؟
 26.  ۱۲۰۴ | چگونه می توان لیست و فایل بیمه تامین اجتماعی را برای ماه مورد نظر تهیه نمود؟
 27.  ۱۴۲۱ | چگونه می توان لیست بیمه تامین اجتماعی معوقه را بصورت مجزا از لیست جاری تهیه کرد؟
 28.  ۱۸۴۷ | آزمون پذیرش کاربر(UAT) چیست؟
 29.  ۱۴۳ | تعریف صورت مغایرت بانکی چیست؟
 30.  شرح حکم کارگزینی چگونه تعریف می شود؟
 31.  ۱۶۴۹ | فرمول محاسباتی کارکرد تاخیر در ورود در سیستم حضور و غیاب چیست؟
 32.  انبار گردانی چیست؟
 33.  ۱۴۴۵ | روش ساده کسر سایر کسور با مبالغ مختلف از پرسنل چیست؟
 34.  ۱۷۷ | فرق مدرک و مقطع تحصیلی چیست؟
 35.  ۶۳۲ | چگونه می توان تاریخ ترک کار را در لیست بیمه درج کرد؟
 36.  ۱۰۴۰ | چگونه محاسبه بهای تمام شده را در پروژه ساختمانی یا پیمانکاری را انجام دهیم؟
 37.  ۵۱۸ | چه اطلاعاتی در فرم چاپی فاکتورهای خرید/فروش و برگشتی ها قابل دسترسی است؟
 38.  ۱۳۶۳ | مفهوم کلاه به کلاه کردن چیست؟
 39.  ۱۴۱۴ | ROE چیست؟
 40.  ۹۴۴ | در مکاتبات اداری نامه پاسخ چه تفاوتی با نامه عطف دارد؟
 41.  ۱۲۰۹ | چگونه می توان یک شعبه جدید برای تهیه فایل مالیات در سیستم ایجاد نمود؟
 42.  ۱۹۵۹ | چگونه می توان گزارش خلاصه پرونده پرسنلی را در سیستم تهیه نمود؟
 43.  ۲۱۰۳ | ثبت کارمزدهای ریالی در حواله های ارزی در نرم افزار صرافی پیوست
 44.  ۱۴۰۱ | BOM چیست؟
 45.  ۶۹ | منظور از کارتابل در سیستم اتوماسیون اداری چیست؟
 46.  ۱۱۸۷ | مفهوم دیتا ماینینگ (Data Mining) در بانکهای اطلاعاتی چیست و چه کاربردی دارد؟
 47.  ۱۵۸۲ | JIT چیست؟
 48.  ۲۱۰۲ |چگونه دستگاه‌ کارت ساعت مناسب انتخاب کنیم؟
 49.  ۸۶۵ | حساب های انتظامی چیست؟
 50.  کاربرد نرم افزار حسابداری مالی چیست ؟