پست های محبوب

گروه نرم افزاری پیوست > پست های محبوب
 1.  ۷۴۸ | ECE چیست؟
 2.  ۱۷۸۹ | منظور از مزایای مستمر و غیر مستمر چیست؟
 3.  ۱۴۳۸ | حکم کارگزینی چیست؟
 4.  ۱۷۰۳ | نحوه محاسبه اضافه کاری در سیستم حقوق و دستمزد چگونه است؟
 5.  مقرری ماه اول چگونه محاسبه می شود؟
 6.  ۱۲۹۲ | جی دی پی چیست؟
 7.  پست سازمانی چیست؟
 8.  ۷۷۱ | فصول هزینه در اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای شامل چه مواردی است؟
 9.  ۱۸۲۶ | هامش چیست؟
 10.  ۲۱۰۰ | انواع شیوه های ارسال و دریافت نامه
 11.  ۱۷۴۳ | ملاحظات مرتبط با کد پیمان و لیست بیمه ماهانه چیست؟
 12.  ۱۴۱۲ | متوسط دوره وصول مطالبات چیست؟
 13.  ۱۰۱۱ | چه ملاحظاتی در مورد سند افتتاحیه وجود دارد؟
 14.  کاربرد نرم افزار حسابداری مالی چیست ؟
 15.  ۱۸۰۳ | OS Hardening چیست؟
 16.  ۷۹۱ | مفروضات بنیادی حسابداری چیست؟
 17.  ۱۹۲۶ | چگونه می توان لیست و فایل بیمه تامین اجتماعی را بصورت دستی ویرایش کرد ؟
 18.  ۱۶۴۹ | فرمول محاسباتی کارکرد تاخیر در ورود در سیستم حضور و غیاب چیست؟
 19.  ۱۰۴۰ | چگونه محاسبه بهای تمام شده را در پروژه ساختمانی یا پیمانکاری را انجام دهیم؟
 20.  ۹۸۷ | چگونه می توان فرم چاپی حکم کارگزینی را برای پرسنل مورد نظر در سیستم حقوق و دستمزد تهیه نمود؟
 21.  ۶۳۲ | چگونه می توان تاریخ ترک کار را در لیست بیمه درج کرد؟
 22.  ۱۱۴۶ | انواع معاملات ارزی کدامند؟
 23.  ۱۹۰۵ | گزارش مرور حساب ها چیست؟
 24.  ۶۹ | منظور از کارتابل در سیستم اتوماسیون اداری چیست؟
 25.  ۱۴۵۴ | دام نقدینگی چیست؟
 26.  نرم افزار مدیریت اسناد DMS با ابزار بایگانی در اتوماسیون اداری چه تفاوتی دارد؟
 27.  ۱۷۷ | فرق مدرک و مقطع تحصیلی چیست؟
 28.  ۱۴۰۱ | BOM چیست؟
 29.  ۱۴۲۱ | چگونه می توان لیست بیمه تامین اجتماعی معوقه را بصورت مجزا از لیست جاری تهیه کرد؟
 30.  ۱۴۳ | تعریف صورت مغایرت بانکی چیست؟
 31.  ۱۵۹۵ | استهلاک انباشته چیست؟
 32.  ۱۶۳۹ | عامل ذیحساب کیست؟
 33.  ۱۳۶۳ | مفهوم کلاه به کلاه کردن چیست؟
 34.  ۲۱۰۱ | تنوع نامه های ثبت شده در اتوماسیون اداری پیوست
 35.  ۱۶۰۸ | نحوه محاسبه مالیات سالانه بنابر روزهای کارکرد در سیستم حقوق و دستمزد چیست؟
 36.  ۱۶۶۳ | تشکیلات سازمانی چیست؟
 37.  ۱۸۴۷ | آزمون پذیرش کاربر(UAT) چیست؟
 38.  ۱۶۰۱ | محاسبه اضافه کاری بر اساس سقف اعتبار هر واحد، چگونه انجام می شود؟
 39.  ۹۸۰ | چگونه می توان مبلغ خالص پرداختی حقوق را روند کرد؟
 40.  ۹۴۴ | در مکاتبات اداری نامه پاسخ چه تفاوتی با نامه عطف دارد؟
 41.  ۱۲۹۰ | چگونه می توان مزایای غیر مشمول کسر بیمه تامین اجتماعی در سیستم تعریف کرد؟
 42.  شرح حکم کارگزینی چگونه تعریف می شود؟
 43.  ۱۲۰۴ | چگونه می توان لیست و فایل بیمه تامین اجتماعی را برای ماه مورد نظر تهیه نمود؟
 44.  ۱۵۹۶ | استهلاک دارایی کنارگذاشته شده چگونه محاسبه می شود؟
 45.  ۱۵۸۲ | JIT چیست؟
 46.  ۱۴۱۴ | ROE چیست؟
 47.  ۴۳۴ | بازسازی کاردکس چیست و به چه دلیل نیاز به بازسازی کاردکس داریم؟
 48.  ۱۵۷۰ | فرایند تولید و توسعه نرم افزار چیست؟
 49.  ۱۶۹۳ | چگونه می توان امتیاز حق شاغل را در سیستم کارگزینی پیاده سازی کرد؟
 50.  ۸۱۵ | کاربرد گزارش نقطه سفارش چیست؟
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.