پست های محبوب

گروه نرم افزاری پیوست > پست های محبوب
 1.  ۷۴۸ | ECE چیست؟
 2.  ۱۷۸۹ | منظور از مزایای مستمر و غیر مستمر چیست؟
 3.  ۱۴۳۸ | حکم کارگزینی چیست؟
 4.  مقرری ماه اول چگونه محاسبه می شود؟
 5.  ۱۷۰۳ | نحوه محاسبه اضافه کاری در سیستم حقوق و دستمزد چگونه است؟
 6.  پست سازمانی چیست؟
 7.  ۱۲۹۲ | جی دی پی چیست؟
 8.  ۷۷۱ | فصول هزینه در اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای شامل چه مواردی است؟
 9.  ۱۸۲۶ | هامش چیست؟
 10.  ۲۱۰۰ | انواع شیوه های ارسال و دریافت نامه
 11.  ۱۴۱۲ | متوسط دوره وصول مطالبات چیست؟
 12.  فرمول محاسباتی کارکرد تاخیر در ورود در سیستم حضور و غیاب چیست؟
 13.  کاربرد نرم افزار حسابداری مالی چیست ؟
 14.  ۱۰۴۰ | چگونه محاسبه بهای تمام شده را در پروژه ساختمانی یا پیمانکاری را انجام دهیم؟
 15.  ۶۳۲ | چگونه می توان تاریخ ترک کار را در لیست بیمه درج کرد؟
 16.  ۱۹۲۶ | چگونه می توان لیست و فایل بیمه تامین اجتماعی را بصورت دستی ویرایش کرد ؟
 17.  ۱۷۴۳ | ملاحظات مرتبط با کد پیمان و لیست بیمه ماهانه چیست؟
 18.  ۶۹ | منظور از کارتابل در سیستم اتوماسیون اداری چیست؟
 19.  ۷۹۱ | مفروضات بنیادی حسابداری چیست؟
 20.  ۱۰۱۱ | چه ملاحظاتی در مورد سند افتتاحیه وجود دارد؟
 21.  ۱۸۰۳ | OS Hardening چیست؟
 22.  معاملات ارزی و انواع آن
 23.  ۱۶۰۸ | نحوه محاسبه مالیات سالانه بنابر روزهای کارکرد در سیستم حقوق و دستمزد چیست؟
 24.  ۱۷۷ | فرق مدرک و مقطع تحصیلی چیست؟
 25.  ۱۶۹۳ | چگونه می توان امتیاز حق شاغل را در سیستم کارگزینی پیاده سازی کرد؟
 26.  ۱۴۰۱ | BOM چیست؟
 27.  ۹۸۷ | چگونه می توان فرم چاپی حکم کارگزینی را برای پرسنل مورد نظر در سیستم حقوق و دستمزد تهیه نمود؟
 28.  ۱۶۳۹ | عامل ذیحساب کیست؟
 29.  ۱۹۰۵ | گزارش مرور حساب ها چیست؟
 30.  ۱۳۶۳ | مفهوم کلاه به کلاه کردن چیست؟
 31.  ۱۴۲۱ | چگونه می توان لیست بیمه تامین اجتماعی معوقه را بصورت مجزا از لیست جاری تهیه کرد؟
 32.  نرم افزار مدیریت اسناد DMS با ابزار بایگانی در اتوماسیون اداری چه تفاوتی دارد؟
 33.  ۱۴۳ | تعریف صورت مغایرت بانکی چیست؟
 34.  ۱۶۶۳ | تشکیلات سازمانی چیست؟
 35.  ۱۴۵۴ | دام نقدینگی چیست؟
 36.  ۹۴۴ | در مکاتبات اداری نامه پاسخ چه تفاوتی با نامه عطف دارد؟
 37.  ۲۶۵ | مراحل انجام هزینه در سازمان های دولتی چیست؟
 38.  ۹۸۰ | چگونه می توان مبلغ خالص پرداختی حقوق را روند کرد؟
 39.  ۱۸۴۷ | آزمون پذیرش کاربر(UAT) چیست؟
 40.  ۱۶۶۹ | چگونه می توان سند مالی را از طریق فایل به سیستم منتقل کرد؟
 41.  ۱۵۹۵ | استهلاک انباشته چیست؟
 42.  ۲۱۰۱ | تنوع نامه های ثبت شده در اتوماسیون اداری پیوست
 43.  ۴۳۴ | بازسازی کاردکس چیست و به چه دلیل نیاز به بازسازی کاردکس داریم؟
 44.  ۱۵۷۰ | فرایند تولید و توسعه نرم افزار چیست؟
 45.  شرح حکم کارگزینی چگونه تعریف می شود؟
 46.  ۱۵۹۶ | استهلاک دارایی کنارگذاشته شده چگونه محاسبه می شود؟
 47.  ۱۹۸ | تجزیه آرتیکل به چه معناست و کاربرد آن چیست؟
 48.  ۱۵۸۲ | JIT چیست؟
 49.  ۸۲۵ | چند نکته مفید در مورد کاربرد نقطه سفارش و حداقل و حداکثر موجودی کالا در انبارها
 50.  ۱۸۳۵ | چگونه بدون قطع ارتباط کاربران ریموت به یک ویندوز سرور(۲۰۰۳,۲۰۰۸) ، نفر سوم می تواند به سرور ریموت شود؟