بایگانی

در منوی انبار و کالا، گزارش های حسابداری کالا، گزارشی تحت عنوان "گزارش گردش کالا" وجود دارد. این گزارش شامل کلیه عملیات ثبت شده برروی کال به صورت تجمعی(در فاصله تاریخی داده شده)...

بیستر بخوانید

گزارش "موجودی مقداری کالا" از طریق منوی انبار در اختیار کاربر است. در این گزارش کد، نام و شماره فنی کالا، مقدار و واحد اصلی و فرعی کالا نمایش داده می شود.نکات...

بیستر بخوانید

نقطه اقتصادی سفارش(Economic Order Point) کالا میزان سفارشی است که باعث کمینه شدن(Minimize) هزینه های انبارداری و سفارش دهی کالا شود. جهت محاسبه مقدار EOP پیش فرضهایی را باید پذیرفت: ۱-      هزینه سفارش در طول دوره...

بیستر بخوانید