بایگانی

برای صدور فاکتور فروش تجمعی برای یک/چند طرف حساب به ترتیب زیر اقدام می کنیم: ۱- در فرم معرفی طرف حساب ردیف/ردیفهای مورد نظر برای صدور فاکتور تجمیعی را انتخاب می...

بیستر بخوانید

دو فیلد "غیر فعال" و "معامله ممنوع" از جمله فیلدهای اطلاعاتی طرف حساب است: ۱- "معامله ممنوع" بودن طرف حساب به مفهوم عدم امکان ثبت اسناد بازرگانی با طرف حساب است. ۲- "غیر فعال" بودن طرف حساب به مفهوم انستکه...

بیستر بخوانید

با توجه به نیاز شرکتها برای محدود کردن دسترسی پرسنل شرکت به اطلاعات سیستم بازرگانی سطح دسترسی برای افراد و گروههای کاری تنظیم می گردد. برای این منظور کاربران را...

بیستر بخوانید