بایگانی

 در فرم معرفی کالا دکمه ای به نام انتقال موجودی از دوره قبل وجود دارد که ۳ گزینه برای انتقال موجودی در اختیار کاربر قرار گرفته است : ۱- می توانید...

بیستر بخوانید

در CM فرم گزارش عملیات انبار آیتم "ثبت گروهی اسناد انبار" را انتخاب و یک انبار را انتخاب می کنیم. در CM فرم نمایش اسناد انبار انتخاب شده آیتم "ثبت گروهی اسناد مرتبط با...

بیستر بخوانید

حسابهای مرتبط کالا حساب ها/تفصیل های خاصی هستند که در ارتباط با عملیات خرید/فروش/ورود/خروج کالا نقش ایفا میکنند. در واقع در صورتیکه این حسابها/تفصیلیها به کالای خاصی مرتبط با عملیات خاصی(خرید،...

بیستر بخوانید