بایگانی

مشاهده نشدن لیست کلیه طرف حسابهای تعریف شده در فرم معرفی طرف حساب می تواند به دلایل زیر باشد: ۱- دسترسی به طرف حسابهای تعریف شده توسط خود کاربر درتنظیمات گروههای کاری،...

بیستر بخوانید

گاهی ممکن است ، تعدادی از فاکتورهای ثبت شده در سیستم، در تاریخ دیگری مجددا با همان محتویات تکرار شده و نیاز به ایجاد مجدد آنها باشد به همین دلیل،...

بیستر بخوانید

ثبت گروهی فاکتورهای بازرگانی زمانی مورد نیاز خواهد بود که بنا به دلایلی نظیر ارسال گروهی فاکتورها از شرکت دیگر یا استفاده از امکان کپی فاکتورها، تعدادی فاکتور در حالت...

بیستر بخوانید