بایگانی

برای تهیه گزارش کامل از کلیه عملیات انجام شده روی یک سند مالی، در فرم سند حسابداری سند مورد نظر را انتخاب نموده و از CM فرم آیتم "تاریخچه عملیات کاربران" را...

بیستر بخوانید

۱- کنترل انتخاب ارز از پنج قسمت تشکیل شده است. قسمت اول(از سمت راست) نوع ارز، قسمت دوم تعداد ارز، قسمت سوم نوع عملیات تبدیل، قسمت چهارم نرخ تبدیل و قسمت  پنجم معادل...

بیستر بخوانید

به طور معمول در سند مالی می توان نام کاربر تنظیم کننده و تایید کننده سند را مشاهده و چاپ نمود. ولی اگر بخواهیم نام آخرین کاربری که سند را ویرایش...

بیستر بخوانید

۱- بستن حسابهای موقت: در منوی حسابداری، قسمت عملیات ابتدا و انتهای دوره مالی، گزینه "صدور سند بستن حسابها" را انتخاب کنید.در فرم نمایش داده شده، برروی دگمه "انجام فرآیند صدور سند بستن...

بیستر بخوانید