برای تهیه گزارش خرید فروش فصلی و فایل دارایی به روش زیر عمل می کنیم: ۱- از منوی "گزارشهای حسابداری فروش"، فرم "گزاش فصلی خرید فروش" را فراخوان می کینم. ۲- نوع گزارش "گزارش فصلی فروش" یا "گزارش فصلی خرید" را انتخاب می کنیم. ۳- فصل مورد نظر را انتخاب می کنیم. ۴- دگمه "تهیه فایل دارایی" را کلیک می کنیم، مسیر فایل *.mdb را داده و فرم را تایید می کنیم. تکته ۱: گزارش خرید فروش فصلی حسب فاکتورهای ثبت شده به تفکیک طرف حساب تهیه می شود. نکته ۲: پیش کد محل های جفرافیایی در فرم "محلهای جغرافیایی" در منوی امکانات قابل ورود است. نکته ۳: کلیه اطلاعات مرتبط با طرف حساب در فرم اطلاعات طرف حساب قابل تنظیم است. نکته ۴: توجه داشته باشید که چک باکس "به تفکیک کالا" الزاما باید مارک شده باشد و ایران کد کالاها با مقدار معتبر یا صفر مقدار دهی شده باشد. ...

بیستر بخوانید

در حالت پیش فرض سیستم اجازه می دهد که اقلام کالا از انبارهای مختلف در یک فاکتور فروش شوند ، ولی به جهت کنترلهای داخلی و یا روال خاص فروش ممکن است بخواهیم هر فاکتور تنها در ارتباط با اقلام یک انبار تنظیم شود برای این منظور کافی است که برای فرم فاکتور(خرید، فروش و ...

بیستر بخوانید

درصورتیکه برای ایجاد فاکتور برگشت از خرید/فروش ، از احضار شماره فاکتور مورد نظر استفاده نماییم، در فاکتور خرید/فروش برگشت داده شده، کنار فیلد شماره عطف، عبارت "برگشتی"دیده می شود. همچنین با کلیک برروی این عبارت می توان فاکتور برگشت از فروش مربوطه را مشاهده نمود. دراین حالت هنگام مرور فاکتورها مشخص می شود که کدامیک از فاکتورهای خرید/فروش ایجاد شده برگشت داده شده اند...

بیستر بخوانید

مرکز فروش جهت ساماندهی سازمان فروش و تفکیک عملیات بازرگانی هر واحد در نظر گرفته شده است. در واقع هر تراکنش بازرگانی به یک مرکز فروش مرتبط است. تفکیک اسناد فروش در مراکز فروش قابلیت های ذیل را در اختیار می گذارد: ۱- هر مرکز فروش سریال عملیات بازرگانی خرید/فروش/برگشت از خرید و...

بیستر بخوانید