بایگانی

به طور معمول در زمان تعریف یک فیلد از نوع دو حالته تنها قابلیت تعریف دو گزینه وجود دارد. مانند "دارد/ندارد، هست/نیست، بلی/خیر" و ...

بیستر بخوانید