بایگانی

هر برگه از محتویات یک سند، دارای مشخصه هایی می باشد. تعدادی از این مشخصه ها، بین همه برگه های همه انواع اسناد، عمومی هستند نظیر "ایجاد کننده" و "زمان ایجاد" برگه. و تعداد...

بیستر بخوانید

در زمانیکه برای اولین بار نوع سندی را انتخاب می نمایید برنامه این پیغام را نمایش می دهد و به این معنا است که پوشه نوع سند مربوطه انتخاب نشده...

بیستر بخوانید