بایگانی

سیستمهای نرم افزاری که از فرآیندهای جذب، استخدام، آموزش، ارزیابی و نظام های انگیزشی کارکنان و قوانین جاری مرتبط با روابط سازمان و پرسنل پیشتیبانی می کنند به عنوان سیستمهای مدیریت منابع انسانی شناخته می شوند. زیر سیستمهای اصلی مدیریت منابع انسانی عبارتند از: ۱- سیستم جذب و استخدام ۲- سیستم کارگزینی و صدور احکام ۳- سیستم کنترل و محاسبه کارکرد ۴- سیستم محاسبه و پرداخت حقوق و مزایا ۵- سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان ۶- سیستم رفاه و درمان ۷- سیستم آموزش ۸- سیستم امور بازنشستگان...

بیستر بخوانید

ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده، ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺠﻴﺮه واردات، ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺼﺮف، ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان درﺻﺪی از ارزش اﻓﺰوده ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻧﺠﻴﺮه، اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ و از ﻫﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﺑﻌﺪی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد. در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش کالا و خدمات، مالیات متعلقه را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قیمت کالا و خدمات از مشتری دریافت می نماید. اولین فروشنده، مالیات را یکجا به دولت پرداخت کرده و درمراحل بعدی، هر فروشنده تنها مابه التفاوت مالیات (مالیات دریافتی پس از کسر مالیاتی که خود قبلاً پرداخت نموده) را...

بیستر بخوانید

[vc_row][vc_column][vc_column_text]تبادل الکترونیکی مکاتبات (Electronic Correspondence Exchange) یا بطور مخفف ECE یکی از پروتکل هایی است که توسط تعدادی از شرکت های تولید کننده نرم افزار اتوماسیون اداری در ایران در سال ۱۳۸۳ پیشنهاد و مورد استقبال دیگر شرکت ها قرار گرفته است. در واقع پیش از تدوین این پروتکل، بسیاری از سازمان ها که از سیستم مکانیزه مکاتبات اداری برای ثبت و پیگیری مکاتبات خود استفاده می‌کردند به هنگام ارتباط با سازمان های بیرونی مجبور بودند که برگشتی ناخواسته به روال کاغذی در مکاتبات داشته باشند.[/vc_column_text][vc_btn title="نرم افزار اتوماسیون اداری، ابزاری در جهت پیاده سازی سازمان بدون کاغذ، چابک و منعطف" style="3d" color="success" size="lg" align="center" link="url:https%3A%2F%2Fpayvast.com%2Fproducts%2F%25d9%2586%25d8%25b1%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c%2F|title:%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" css=".vc_custom_1627217893663{padding-top: 32px !important;padding-bottom: 32px !important;}"][vc_column_text]با تدوین  پروتکل تبادل الکترونیکی مکاتبات (ECE)این محدودیت رفع گردید. ece چیست     در حال حاضر ویرایش ۱٫۱ از این پروتکل بر اساس فایل...

بیستر بخوانید

طبق تعریف قانون محاسبات عمومی کشور بودجه برنامه مالی دولت برای یکسال مالی است که حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل سیاستها و اهداف قانونی کشور می شود. این تعریف قابل تعمیم به موسسات و شرکتهای خصوصی نیز می باشد. به این معنی که بودجه پیش بینی صورت منابع و مصارف یک سازمان در طول یکسال و در جهت پشتیبانی از برنامه ها و اهداف مورد نظر سهامداران می باشد. از لحاظ واژه شناسی و تاریخی فرانسویان در گذشته کلمه "بوژت" را به معنی کیف یا کیسه چرمی کوچک به کار می بردند. این کلمه نخستین بار در انگلستان برای کیف کوچک حاوی مهر وزارت دارایی آن کشور و سپس نام کیفی گردید که صورت منابع و مصارف سالانه کشور را در...

بیستر بخوانید

صورت های مالی اساسی(Basic Financial Statements) عبارت از از چهار گزارش مالی شامل: ۱- صورت وضعیت مالی یا ترازنامه(Statement of Financial Position) گزارش دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان زمان شرکت در مقطع زمانی مشخص ۲- صورت سود وزیان(Profit & Loss Statement) گزارش درآمدها، هزینه ها و سود خالص شرکت در دوره زمانی مشخص ۳- صورت تغییر ارزش سهام(Statement of Changes in Equity) گزارش تغییرات ارزش سهام شرکت در دوره زمانی مشخص ۴- صورت جریان وجوه نقد(Statement of Cash flows) گزارش جریان نقدینگی در فعالیت های عملیاتی، مالی و  سرمایه گذاری شرکت برای شرکت های بزرگ این گزارش ها عموما با مجموعه ای از یادداشت های توضیحی راجع به آیتم های درج شده در گزارش ها همراه هستند که جزییات بیشتری را از گزارش افشا می کنند. باید توجه داشت که این یادداشت ها اجزاء لاینفک صورت های مالی اساسی هستند....

بیستر بخوانید