بایگانی

روش قیمت گذاری HIFO مخفف عبارت (Highest-In-First-Out)  اولین صادره با گرانترین نرخ وارده، به مفهوم آن است که با استفاده از این روش کالای صادره از انبار بر اساس بالاترین نرخ کالا در کاردکس قیمت گذاری می شود و این بیشترین نرخ تا زمانی که کالای با بالاترین قیمت به اتمام برسد ادامه دارد و پس از آن نرخ بالاتر بعدی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین در این روش کالاهای با قیمت تمام شده بالاتر به حساب تولید یا فروش منظور می شوند و موجودی پایان دوره بر اساس نرخ های پایین تر ارزشیابی و در ترازنامه منعکس می گردند. نکته ۱: مزیت این روش بیشتر در نوسان قیمت ها محسوس است که بیشترین هزینه  خرید کالا در ابتدا جذب تولید یا فروش می شود و ارزیابی موجودی کالای پایان دوره بر اساس هزینه...

بیستر بخوانید

EFQM سرواژه عبارت (European Foundation for Quality Management) یک مدل تعالی و چاچوب کاربردی و غیر تجویزی است که سازمان ها را قادر می سازد: ۱- ارزیابی کنند که در چه نقطه ای از مسیر تعالی(Excellence) قرار دارند، به انها کمک می کند تا نقاط قوت کلیدی و شکاف های بالقوه مرتبط با چشم انداز(Vision) و ماموریت(Mission) بیان شده خود را درک کنند. ۲- زبان و روش تفکر مشترکی را در مورد سازمان بوجود آورند تا انتقال اثربخش ایده ها در درون و بیرون سازمان را تسهیل کنند. ۳- ابتکارات موجود و برنامه ریزی شده را یکپارچه نموده، دوباره کاریها را حذف و شکاف ها را شناسایی کنند. ۴- ساختار پایه ای را برای نظام مدیریت زمان فراهم سازند. همه سازمانها تلاش می کنند تا موفق شوند، برخی شکست می خوردند، برخی دیگر در دوره هایی به موفقیت می رسند اما سرانجام...

بیستر بخوانید

وفق ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور، ذیحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واحد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی محلی و موسسات و نهاده های عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظائف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت: ۱- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط به صحت و سلامت آنها ۲- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی ۳- نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار ۴- نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور...

بیستر بخوانید

وفق ماده ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور، عامل ذیحساب ماموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که به موجب آیین نامه اجرایی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظائف و مسئولیتهای موضوع ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور توسط ذیحساب به او محول می شود. کارپرداران و واحدهای تدارکاتی و سایر ماموران و واحدها دولتی مادامی که به اقتضای طبع و ماهیت وظائف قانونی خود و یا ماموریت های محوله مجاز به دریافت تنخواه گردان پرداخت از ذیحساب می باشند از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب می شود....

بیستر بخوانید

مطابق با ماده ۳۵ قانون محاسبات عمومی کشور، کارپرداز ماموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب می شود و نسبت به خرید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می نماید....

بیستر بخوانید