بایگانی

تولید ناخالص ملی(Gross National Product) به مفهوم جمع کل ارزش تولید کالا و خدمات در یکسال توسط کلیه اتباع یک کشور است. در قیاس با GDP که ناظر به ارزش تولید کل اقتصاد یک کشور(محدود به مرزهای جغرافیایی) است GNP محدود به مرزهای جغرافیایی نیست. به عبارت دیگر GNP برابر با ارزش کل تولید خدمات و کالا در طول یک سال در یک کشور به علاوه درآمد اتباع این کشور در خارج از کشور منهای درآمد اتباع مقیم سایر کشورها  است. نکته ۱: عدد GDP و GNP برای یک اقتصاد مشخص اختلاف جزیی با هم دارند. نکته ۲: استفاده از عدد GDP به عنوان شاخص توسعه اقتصادی معمول تر است....

بیستر بخوانید

ایزو (ISO) مخفف عبارت International Organization for Standardization به مفهوم سازمان بین‌المللی برای استانداردسازی می باشد. این سازمان مورد پذیرش غالب کشور ها  بوده و مرکز ان در شهر ژنو در سوئیس می باشد. ایزو بسته به حوزه کاربرد داری استاندارد های مختلف بوده که معروفترین ان ها ایزو ۹۰۰۰ در زمینه   ﻃﺮاﺣـﻲ و ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮی ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳـﺖ کیفیت بوده که ویرایش چهارم ان بنام اﻳﺰو ۹٠٠١:٢٠٠۸ در سال ۲۰۰۸ اصلاح و مبنای بررسی برای سازمان های ممیز کننده استاندارد ایزو می باشد. استاندارد های دیگر ایزو مانند استاندار ISO 14000 در حوزه زیست محیطی و یا  استاندار OHSAS 18001 در حوزه بهداشت شغلی کاربرد دارد. کاربرد و فایده ایزو ۹٠٠١:٢٠٠۸ را می توان به زبان خیلی ساده به شرح زیر بیان نمود: ۱- هر انچه که انجام می دهید را بیان نمایید. ۲- و هر آنچه را...

بیستر بخوانید

حسابداری سبز(Green Accounting) در برگیرنده مجموعه قواعدی است که موجب بهبود توان سیستم حسابداری برای شناسایی، ثبت و گزارشگیری آثار ناشی از تخریب و آلودگی محیط زیست می شود. حسابداری محیط زیست مبتنی بر تلفیق محیط زیست به عنوان یک منبع سرمایه و در نظر گرفتن هزینه های زیست محیطی به عنوان یکی از هزینه های قابل قبول در فرایندهای اقتصادی و محاسباتی می باشد. هدف حسابداری زیست محیطی، فراهم آوردن اطلاعاتی است که برای ارزیابی عملکرد، تصمیم گیری، کنترل و گزارشگیری بتواند به مدیران  یاری رساند. حسابداری زیست محیطی بر مفاهیم اقتصادی و محیط زیست بناشده و کاربرد آن با توجه به استفاده نکردن از ارزش های مبتنی بر بازار، مستلزم ایجاد تغییر در فرهنگ است. حسابداری زیست محیطی، بخشی از این تغییرات را در سازمان و بخش وسیعتری از آن را در جامعه ارائه...

بیستر بخوانید

وفق ماده ۳۴ قانون محاسبات عمومی کشور، امین اموال ماموری است که از بین مستخدمین رسیم واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذیحساب و به موجب حکم وزارتخانه یا موسسه ذی ربط به این سمت منصوب و مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حساب های اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابواب جمعی به عهده او واگذار می شود. آیین نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظائف و مسئولیت های امین اموال در مورد اموال منقول و غیر منقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد....

بیستر بخوانید

BOM مخفف عبارت(Bill Of Material) یعنی درختواره مواد و قطعات مربوط به تولید یک محصول است.  BOM یا فرمول ساخت معمولا به صورت یک جدول از مواد و قطعات  که مشخصاتی از قبیل استاندارد ابعاد، شکل، جنس مواد، وزن مواد و...

بیستر بخوانید