بایگانی

به طور معمول حساب درآمدی مرتبط با فروش کالا حسابهای خاص فروش از زیر مجموعه حسابهای "فروش" می باشد ولی برخی مواقع نیاز هست که حساب درآمدی مرتبط با کالا به صورت خاص تعریف شود( به ویژه تفکیک در آمد فروش کالا و خدمات) برای این منظور به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- در فرم "معرفی کالا خدمات" کالای مورد نظر را انتخاب می نماییم. ۲- دگمه "حسابهای مرتبط" را کلیک می کنیم. ۳- در فرم نمایش داده شده از کمبوباکس "نوع عملیات" عملیات "فروش" را انتخاب می نماییم. ۴- حساب و تفصیلیهای مرتبط را انتخاب نموده و تایید می نماییم. با انجام این مراحل، حین فروش این کالا حسابهای انتخابی به عنوان حساب و تفصیلی درآمدی فروش کالا/خدمات لحاظ می شود....

بیستر بخوانید

به طور معمول حساب بدهکار عملیات خرید در حالت دائمی حساب موجودی کالا و در حالت ادوراری حساب خرید است. ولی برخی مواقع نیاز هست که حساب بدهکار عملیات خرید مرتبط با کالا به صورت خاص تعریف شود( به ویژه حساب بدهکار مرتبط با خرید خدمات که می تواند سرفصلهای هزینه ای باشد) برای این منظور به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- در فرم "معرفی کالا خدمات" کالای مورد نظر را انتخاب می نماییم. ۲- دگمه "حسابهای مرتبط" را کلیک می کنیم. ۳- در فرم نمایش داده شده از کمبوباکس "نوع عملیات" عملیات "خرید" را انتخاب می نماییم. ۴- حساب و تفصیلیهای مرتبط را انتخاب نموده و تایید می نماییم. با انجام این مراحل، حین خرید این کالا/خدمات حسابهای انتخابی به عنوان حساب و تفصیلی طرف بدهکار خرید کالا/خدمات لحاظ می شود. نکته : با ارتباط سرفضلهای هزینه به انواع خدمات دریافتی توسط سازمان می توان...

بیستر بخوانید

به طور پیش فرض همه کالاهای تعریف شده(و در وضعیت فعال) توسط همه کاربران جهت تنظیم فاکتور قابل مشاهده و انتخاب است. ولی ممکن است مدیر سیستم بخواهد امکان تنظیم فاکتور برای اقلام خاصی از کالاها را به صورت دسترسی امنیتی تنظیم کند. که هر کاربر بتواند فقط دسته خاصی از کالاها را مشاهده و انتخاب نماید. برای ایجاد چنین محدودیتی به روش زیر عمل می کنیم: ۱- از طریق فرم "معرفی انبارها" یک انبار جدید(و لو به صورت صوری) تعریف می کنیم. ۲- در فرم "معرفی کالا و خدمات" کالای مورد نظر را انتخاب و دگمه "انبارهای وابسته" را کلیک می کنیم و انبار تعریف شده را به کالای انتخابی مرتبط می کنیم. ۳- مرحله دو را برای تمام کالاهای مورد نظر تکرار می کنیم. ۴- کاربر مورد نظر را در فرم "مدیریت کاربران" انتخاب نموده و از طریق فرم "دسترسی های...

بیستر بخوانید

در حالت پیش فرض و در صورتیکه کاربر تنظیم کننده فاکتور امکان تعیین قیمت واحد فروش را داشته باشد، کاربر می تواند هر قیمتی را جهت فروش کالا وارد نماید.با این حال جهت رعایت کنترل های داخلی سازمان می توان از ثبت قیمت فروش کالا زیر قیمت تمام شده کالا توسط کاربر جلوگیری نمود. برای این منظور به روش زیر عمل می کنیم: ۱- در فرم "مدیریت گروههای کاری"، زیر سیستم بازرگانی را انتخاب می نماییم. ۲- فرم شماره ۰۰۵ تحت عنوان "فاکتور فروش کالا و خدمات" را انتخاب نموده و چک باکس شماره ۳۷ تحت عنوان "جلوگیری از فروش زیر قیمت تمام شده" را مارک می کنیم. ۳- دگمه "ذخیره" را کلیک می کنیم. نکته ۱: این کار توسط Admin قابل انجام بوده و برای هر گروه کاری مورد نظر به تفکیک باید انجام شود. نکته ۲: جهت محدودیت ثبت قیمت فروش می...

بیستر بخوانید

به طور نرمال در وضعیتی که دوره مالی به صورت دائمی تعریف شده است، بدون داشتن موجودی کافی از کالا، نمی توان فاکتور  فروش  ثبت  نمود. چرا که فروش کالا بیش از موجودی در حالت دائمی قابل قبول نیست و باعث موجودی منفی در انبار و منفی شدن قیمت تمام شده کالا جهت ثبت مالی فاکتور فروش خواهد شد. ولی اگر بخواهیم عملیات فروش را به طور مستقل از انبار انجام دهیم و موجودی انبار همیشه به روز نباشد می توان به ترتیب زیر عمل کرد: ۱- تنظیم شماره ۳ از فرم فاکتور فروش "عدم ایجاد اسناد انبار" را مارک می کنیم. ۲-تنطیم "ثبت مالی با قیمت یک ریال در صورت منفی شده قیمت تمام شده" در بخش تنظیمات عمومی گروه کاری را مارک می کنیم. با انجام این تنظیمات سیستم فروش اسناد انبار مرتبط را ایجاد نکرده و...

بیستر بخوانید