دیدگاه مدیریت

BertrandRussell

در ستایش کارنکردن

من هم مانند بسیاری دیگر با این جمله بزرگ شده ام که شیطان برای دستهای بیکار برنامه ریزی می کند و مانند یک آدم خوب همیشه پرکار بوده ام ولی...

بیستر بخوانید
money

زیان گریزی

شما به حال خوب امروزتان از یک تا ده چه عددی می دهید؟ چگونه می توانید یک مرحله به عدد ۱۰ نزدیک شوید؟ گذراندن تعطیلات در سواحل کاراییب؟ ارتقاء موقعیت...

بیستر بخوانید