دیدگاه مدیریت

خود بزرگ بینی

خود بیش پنداری

یوهان سباستین باخ موسیقیدان محبوب من است. او آثار فاخر بسیاری را خلق کرده است. اینکه تعداد این آثار چقدر است را در پایان این نوشته خواهم گفت. ولی بیایید...

بیستر بخوانید