برای این کار مشابه روال زیر اقدام می نماییم: ۱- بر روی نامه ای که کلاسه بایگانی شده است کلیک راست می نماییم؛ ۲- گزینه تعیین کلاسه را انتخاب نموده؛ ۳- بدون اینکه...

بیستر بخوانید

به طور معمول این امکان را با استفاده از ابزار تفویض کارتابل نمی توان انجام داد اما اگر بخواهید به طور مثال دسترسی به مشاهده و یا اقدام بر روی...

بیستر بخوانید

آری. در مواردی لازم است متناسب با مرحله ای که فرم در آن قرار می گیرد برخی طلاعات نمایش داده نشوند و یا اطلاعات خاصی که قبلا مخفی بوده اند...

بیستر بخوانید