در فرم معرفی طرف حساب، طرف حسابهای معاملات تجاری تعریف می شوند. برای هر طرف حساب باید یک حساب متناظر در سرفصلهای مالی وجود داشته باشد. این سرفصلها به دو صورت غیرخودکار و خودکار تعریف می شوند. ۱- ایجاد سرفصل به صورت غیر خودکار: در این روش نیاز است ابتدا سرفصل مالی متناظر با طرف حساب، در سرفصلهای حسابداری تعریف شود. سپس در فرم معرفی طرف حساب وضعیت تعیین حساب مالی با Alt+U به صورت غیر خودکار تبدیل شود. پس از آن طرف حساب با مشخصات مورد نظر تعریف شده و با استفاده از کلید ترکیبی Alt+A حساب مالی به طرف حساب اختصاص یابد. ۲- ایجاد سرفصل به صورت خودکار: در این روش، با تعیین نوع طرف حساب، سیستم می تواند تشخیص دهد که سرفصل مالی مربوطه را در کدام قسمت از کدینگ مالی ایجاد نماید. برای اعمال این...

بیشتر بخوانید