برگ تایید چک سندی است که پیوست یک فقره  چک صادره جهت پرداخت توسط بانک می شود. جهت تهیه برگ تایید چک، در فرم "سند حسابداری"،آرتیکل مرتبط با پرداخت چک(چه از طریق سیستم خزانه داری ایجاد شده باشد و چه به صورت دستی ثبت خورده باشد) انتخاب می کنیم و از  CM فرم آیتم "برگ تایید چک" را انتخاب میکنیم. فرم "گزارشهای ذخیره شده"سیستم فراخوان شده و گزارش "برگ تایید چک" به صورت highlight شده نمایش داده می شود. در صورت تنظیمات درست چاپگر دگمه "چاپ" را کلیک می کینم. نکته: این امکان در مورد برخی حسابهای خاص و بیشتر در سازمانهای دولتی مورد استفاده قرار می گیرد....

بیشتر بخوانید

به طور معمول یکی از امور جاری و زمانبر در حوزه حسابداری، پرداخت و تسویه تنخواه های پرداختی به تنخواه گردانهاست. اصل پرداخت به تنخواه گردان پیچیدگی زیادی ندارد و به طور عموم مانند سایر پرداختهایی است که در سیستم خزانه داری درج و ثبت می گردد. تشخیص سرفصل متناظر با یک نوع هزینه در صورت تنخواه و صدور سند مالی به صورت تجمیعی یا تفکیکی در سیستم حسابداری بخش زمان بر و عمده این عملیات را شامل می شود.  در مجموعه هایی که گردش این عملیات گسترده است و کنترل آن با توجه به ریز اقلام ثبت شده در تنخواه و سایر موارد مرتبط پیچیدگی های زیادی دارد ابزار پرداخت و تسویه تنخواه کاربرد وِیژه ای دارد.  این ماژول دارای سه بخش عمده است : ۱ - انواع تنخواه که شامل تعریف...

بیشتر بخوانید

به طور معمول برای عملیات "در جریان گذاشتن چک" ثبت مالی انجام نمی شود. ولی کاربر می تواند سیستم را به گونه ای تنظیم کند که برای این عملیات ثبت مالی انجام شود. روش کار به ترتیب زبر است: ۱- از منوی حسابداری فرم "سرفصلهای ویژه" را فراخوان می کنیم. ۲- کد ویژه "اسناد در جریان وصول" را به حساب بدهکار مورد نظر ارتباط می دهیم. پس از انجام این تنظیمات، حین در جریان وصور گذاشتن اسناد دریافتنی سیستم ثبت مالی حساب مرتبط بدهکار و اسناد دریافتنی بستانکار را انجام می دهد. نکته ۱: فرم "سرفصلهای ویژه" برخی از حسابهای خاص جهت انجام عملیات اتوماتیک صدور سند مالی را از کاربر دریافت می کند. نکته ۲: مانده حساب در جریان وصول همیشه برابر کل مبلغ چک هایی است که هنوز به بدهکار حساب بانک منظور نشده اند....

بیشتر بخوانید

برای عملیاتی شدن دسته چک در سیستم به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- ابتداء دسته چک را در فرم "معرفی دسته چک" شامل اطلاعات نام دسته جک، حساب بانک، شماره شروع و تعداد برگ دسته چک تعریف می کنیم. ۲- حساب بانک مرتبط را در مجموعه حسابهای "بانک" قرار می دهیم. ۳- در بخش تنظیمات کاربری سیستم مرتبط با زیر سیستم خزانه داری فرم شماره ۰۰۲ تنظیم "تعیین خودکار شماره سریال چک با توج به دسته چک"  را انجام می دهیم. با طی مراحل بالا در فرم رسید پرداخت/ اسناد پرداختنی حین صدورچک و پس از انتخاب حساب بانک مربوط، شماره سریال چک به طور خودکار از برگهای سفید دسته چک انتخاب شده و این شماره توسط کاربر قابل تغییر نخواهد بود. نکته ۱: در صورت عدم تنظیم یاد شده در مرحله ۳، باز هم سریال دسته چک توسط سیستم پیشنهاد خواهد...

بیشتر بخوانید