به طور معمول یکی از امور جاری و زمانبر در حوزه حسابداری، پرداخت و تسویه تنخواه های پرداختی به تنخواه گردانهاست. اصل پرداخت به تنخواه گردان پیچیدگی زیادی ندارد و...

بیستر بخوانید

 علت این پیغام عدم دسترسی ویژه کاربر به مراکز دریافت و پرداخت است، برای رفع این مشکل باید ایتدا با کاربر مدیر سیستم وارد شده و از منوی امکانات، مدیریت کاربران...

بیستر بخوانید

۱-شماره چک ۲-مبلغ چک ۳-تاریخ چک ۴-نام حساب دریافت کننده ۵-شرح چک ۶-نام حساب بانک چک۷-نام بانک متعهد ۸-تاریخ پرداخت ۹-نام تفصیلی اول ۱۰-نام تفصیلی دوم ۱۱-نام تفصیلی سوم ۱۲-نام تفصیلی...

بیستر بخوانید

۱- در فرم سند دریافت/پرداخت ، مرکز دریافت /پرداخت در بالای فرم انتخاب نشده است. ۲- مرکز مورد نظر انتخاب شده ولی برای آن مرکز حسابهای وابسته به صندوق، اسناد و...

بیستر بخوانید