در شرایطی که می خواهید به کاربری تنها امکان ویرایش اسنادی که خود تنظیم کرده است را بدهید ولی آن کاربر بتواند کلیه اسناد را مشاهده نماید، کافیست مراحل زیر...

بیستر بخوانید