ستون "نام عامل" در این گزارش، جهت نمایش عامل متناظر پیش کارت ها را طراحی شده است، با توجه به اینکه سازمانی ممکن است دارای چند فرمت کارت ساعت باشد، باید مشخص شود که پیش کارتهای کدام فرمت قرار است در نظر گرفته شود، به همین دلیل نمایش این ستون دارای تنظیماتی به شرح زیر است: ۱- تنظیم مربوط به فرم شماره ۷۴ در "مدیریت گروه های کاری" با عنوان، "کد فرمت ساعت جهت نمایش اسامی عوامل" مارک شود. ۲- تنظیم مذکور را انتخاب کرده و دکمه "عدد مرتبط" را فشار داده و "کد ساعت" فرمت ساعتی که جهت نمایش اسامی عوامل در نظر گرفته شده را در باکس ورودی فرمی که باز می شود، وارد کنید. نکته۱: قابل ذکر است که فقط یک فرمت ساعت را می توان در نمایش ستون نام عامل در نظر گرفت....

بیشتر بخوانید