ستون "نام عامل" در این گزارش، جهت نمایش عامل متناظر پیش کارت ها را طراحی شده است، با توجه به اینکه سازمانی ممکن است دارای چند فرمت کارت ساعت باشد، باید مشخص...

بیستر بخوانید