به یکی از دلایل ذیل ممکن است مشخصات طرف حساب در چاپ فاکتور دیده نشود: ۱- اشتباه بودن مشخصات توابع مربوطه در تغیر فرم چاپی، ۲-ارتباط کد ویژه "فروشنده و خریدار متفرقه" به حسابهای اصلی در سرفصلهای ویژه ۳-ارتباط بیش از یک طرف حساب با یک کد حساب یکسان، ۴- عدم تعریف نام طرف حساب در فرم "معرفی طرف حساب" و انتخاب حساب متفرقه در فاکتور....

بیشتر بخوانید