در صورتی که نیاز است کاربر در فرم رسید محصول ترکیبی در سیستم تولید پیوست قادر به مشاهده قیمت واحد نباشد و از آن بی اطلاع بماند کافیست مراحل زیر...

بیستر بخوانید