برای تعیین ضریب تبدیل ساعت مرخصی به روز می توان از ۲ روش استفاده کرد: روش ۱ در فرم الگوی های محاسباتی، عدد ثابت تبدیل را برای الگوی ضریب تبدیل ساعت به روز وارد نمایید.  در این روش ثبت عدد x  باعث تبدیل هر x ساعت مرخصی به یک روز مرخصی می شود. روش ۲ در نحوه ارزیابی مرخصی استحقاقی ساعتی، در باکس ضریب تبدیل عدد مورد نظر را وارد نمایید. در این شرایط می توان برای هر گروه قوانین ضریبی خاص تخصیص داد. توجه داشته باشید در این فرم عدد مربوطه را به این صورت وارد کنید که : به عنوان مثال اگر هر ۸٫۵ ساعت معادل یک روز است، ۱ بر ۸٫۵ تقسیم شود و عدد حاصله (۰٫۱۱۸ ) به عنوان ضریب تبدیل وارد شود. نکته:  در صورتی که از هیچ کدام از روش...

بیشتر بخوانید