شماره گذاری اسناد دریافت/پرداخت بر اساس مراکز خزانه داری صورت می گیرد .مراکز خزانه داری می توانند دارای زیرمجموعه (باجه)باشند ولی هنگام ایجاد سند دریافت و پرداخت بعد از انتخاب مرکز, سریال سند بر اساس مرکز خزانه داری اولیه (پدر)مشخص می گردد یعنی اگر یک مرکز خزانه داری دارای چندین زیر مجموعه یا باجه باشد سریال آن از رنج یکسان تبعیت می کند و در صورت انتخاب باجه های مرکز خزانه داری دیگری , سریال آن تغییر می کند. نکته ۱: در خزانه داری پیوست ساختار سازمانی خزانه داری به صورت درختواره قابل تعریف است. نکته ۲: دریافت پرداخت همیشه بر اساس برگهای انتهایی درختواره(باجه) انجام شده و هر باجه حسابهای نقد و بانک و اسناد و ...

بیشتر بخوانید

در سیستم خزانه داری در قسمت معرفی مراکز دریافت/پرداخت این امکان وجود دارد که برای هر مرکز به تعداد دلخواه باجه تعریف نمود. برای این منظور کافیست مراحل زیر را دنبال کنیم: ۱- مرکز مورد نظر را انتخاب و برروی دگمه "باجه های مرکز" کلیک کنید. ۲- به تعداد دلخواه باجه تعریف نمایید. ۳- برای هر باجه حسابهای مرتبط با عملیات خزانه داری و اقلام و ارزهای مجاز برای آن باجه را تعیین نمایید. نکته ۱: امکان دسترسی به کاربر برای هر باجه وجود دارد. نکته ۲: امکان تعیین اقلام و ارزهای مجاز برای استفاده در آن باجه در دسترس کاربر می باشد. نکته ۳: با استفاده از این امکان می توان دسترسی کاربران را به انواع عملیات خزانه داری، استفاده از ارزهای مختلف و استفاده از باجه ها مدیریت نمود. نکته ۴: شماره گذاری برگه های رسیددریافت/پرداخت براساس مرکز خزانه داری می باشند...

بیشتر بخوانید