شماره گذاری اسناد دریافت/پرداخت بر اساس مراکز خزانه داری صورت می گیرد .مراکز خزانه داری می توانند دارای زیرمجموعه (باجه)باشند ولی هنگام ایجاد سند دریافت و پرداخت بعد از انتخاب...

بیستر بخوانید

در سیستم خزانه داری در قسمت معرفی مراکز دریافت/پرداخت این امکان وجود دارد که برای هر مرکز به تعداد دلخواه باجه تعریف نمود. برای این منظور کافیست مراحل زیر را دنبال...

بیستر بخوانید