محاسبه کارکرد تعطیل کاری بر اساس قوانین سازمانهای مختلف متنوع می باشد. در ادامه نحوه پیاده سازی یکی از فرمولهای محاسباتی معمول تعطیل کاری شرح داده شده است.  برای پیاده سازی فرمول روزانه تعطیل کاری مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- محاسبه ساعت تعطیل کاری در هر روز:  تعطیل کاری میزان حضور پرسنل در روزهای غیر کاری می باشد لذا برای بدست آوردن این مقدار به دو پارامتر ] مجموع خروج ساعت [  و ] مجموع ورود ساعت [ نیاز می باشد و با کسر ساعت ورود پرسنل از ساعت خروج وی، مقدار تعطیل کاری بدست می آید. همچنین برای اطمینان از اینکه حاصل فرمول همیشه عددی مثبت است از تابع Posivite استفاده می شود.  (   [ مجموع ورود ساعت ]  - [مجموع خروج ساعت] )  Posivite ۲- درنظر گرفتن مجوز...

بیشتر بخوانید