محاسبه کارکرد تعطیل کاری بر اساس قوانین سازمانهای مختلف متنوع می باشد. در ادامه نحوه پیاده سازی یکی از فرمولهای محاسباتی معمول تعطیل کاری شرح داده شده است.  برای پیاده...

بیستر بخوانید