برای دسترسی به ساعت شروع و پایان شیفت پرسنل در فرمولهای محاسباتی از دو پارامتر "ورود شیفت" و "خروج شیفت" استفاده کنید. این دو پارامتر به ترتیب ساعت آغاز و پایان شیفت را برای هر پرسنل در روز در دسترس قرار می دهد.این دو پارامتر از زیر مجموعه "اطلاعات ورود خروج پرسنل" در فرم "انتخاب پارامتر " فرمولهای محاسباتی قابل انتخاب می باشد. نکته ۱ :از این دو پارامتر می بایست در قسمت روزانه فرمول محاسباتی استفاده کرد. نکته ۲ :مقدار خروجی این دو پارامتر بصورت دقیقه می باشد به عنوان مثال ساعت ۰۸:۳۰ در این پارامترها بصورت ۵۱۰ انعکاس داده می شود....

بیستر بخوانید

برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید : ۱-در فرم معرفی عوامل کارکرد عامل جدیدی جهت محاسبه میزان استحقاق تعریف نمایید و نوع آن را مرخصی استحقاقی ماهانه قراردهید. ۲- نحوه ارزیابی را برای گروه های قوانین تعریف کنید و فرمول محاسباتی مورد نظرتان را بنویسید. ۳-در فرم مدیریت گروه های کاری، تنظیم مرتبط با فرم شماره ۵۵ را مارک کنید....

بیستر بخوانید

هنگام تعریف گروه قوانین جدید ، اگر فرمول های محاسباتی این گروه قوانین مشابه فرمول های محاسباتی گروه قوانین دیگری است که قبلا تعاریف لازم برای آن انجام شده است، می‌توان فرمول های آن را عینا برای گروه قوانین جدید ایحاد نمود. برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید : ۱٫ از منوی سازمان وارد فرم "گروه‌های قوانین" شوید. ۲٫ کلید جدید را زده و گروه قوانین دلخواه را ایجاد نمایید. ۳٫ عنوان گروه قوانین ایجاد شده را انتخاب کنید و کلید " کپی ویژگی‌های گروه قوانین خاص" را بزنید. ۴٫ در لیست باز شده گروه قوانینی را که میخواهید فرمول های محاسباتی آن برای گروه قوانین جدید ایجاد شود انتخاب نمایید کلید تائید را بزنید. نکته: با اینکار نحوه ارزیابی عوامل کارکرد برای گروه قوانین جدید ایجاد خواهد شد ....

بیستر بخوانید

در صورتی که پرسنلی بین شیفت کاری از سازمان خارج شود و پس از مدتی بازگردد لازم است تا مدت زمان عدم حضور وی در بین شیفت از کارکرد حضور وی کسر شود. برای دسترسی به مدت زمان عدم حضور پرسنل در بین شیفت می توان از پارامتر "خروج بین شیفت" در فرمول های محاسباتی استفاده نمود. این پارامتر از زیر مجموعه "اطلاعات ورود خروج پرسنل" در فرم "انتخاب پارامتر " فرمولهای محاسباتی قابل انتخاب می باشد و مجموع زمان هایی که فرد در یک روز و در مدت زمان شیفت، حضور نداشته است را بصورت دقیقه خروجی می دهد. نکته ۱ : از این پارامتر می بایست در قسمت روزانه فرمول محاسباتی استفاده کرد. نکته ۲ : این پارامتر مدت زمان های عدم حضور پرسنل را بر اساس عامل "ورود و خروج" محاسبه می نماید . به عنوان مثال...

بیستر بخوانید

محاسبه کارکرد اضافه کاری بر اساس قوانین سازمانهای مختلف متنوع می باشد. در ادامه نحوه پیاده سازی یکی از فرمولهای محاسباتی معمول اضافه کاری شرح داده شده است.  برای پیاده سازی فرمول روزانه اضافه کاری مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- محاسبه ساعت اضافه کاری در هر روز: اضافه کاری میزان ساعت کارکرد پرسنل افزون بر ساعت کاری موظف (شیفت) می باشد. لذا برای بدست آوردن این مقدار به دو پارامتر [ مجموع خروج ساعت ]  و [ مجموع خروج شیفت ] نیاز می باشد و با کسر ساعت پایان شیفت از ساعت خروج فرد، مقدار اضافه کاری بدست می آید. همچنین برای اینکه حاصل فرمول محاسباتی در شرایطی که فرد زودتر از ساعت پایان شیفت از سازمان خارج شده است، عددی منفی نباشد از تابع Posivite استفاده می شود.  ([...

بیستر بخوانید