۱-  در صورتی که وضعیت فاکتور ثبت نشده باشد برگشت فاکتور عمل نمی کند ۲- در صورتی که وضعیت فاکتور ثبت شده باشد و کاربر به برگشت فاکتور دسترسی نداشته باشد...

بیستر بخوانید