می توان سیستم حضور و غیاب را به گونه ای تنظیم کرد تا در صورتی که میزان مغایرت بین برگه های مرخصی ساعتی / ماموریت ساعتی و تردد پرسنل بیش...

بیستر بخوانید

عوامل کارکردی که چک باکس "مشاهده در تایم شیت" در فرم عوامل کارکرد برای آنها مارک شده باشد با عنوان وارد شده در فیلد "نام مخفف" در گزارش تایم شیت...

بیستر بخوانید

برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید : ۱-در فرم معرفی عوامل کارکرد عامل جدیدی جهت محاسبه میزان استحقاق تعریف نمایید و نوع آن را مرخصی استحقاقی ماهانه قراردهید. ۲- نحوه...

بیستر بخوانید

از منوی کارکرد، فرم "عوامل به تفکیک گروه قوانین" کلیه عوامل کارکرد یک گروه قوانین مشخص را نمایش می دهد. نکات کاربردی این فرم عبارتند از: ۱- در این فرم همه عوامل کارکرد،...

بیستر بخوانید

عواملی که چک باکس "ذخیره شونده" برای آنها مارک شده باشد، پس از پردازش کارکرد، در Database ذخیره می شوند و در لیست عوامل محاسبه شده در فرم پردازش کارکرد روزانه و...

بیستر بخوانید