می توان سیستم حضور و غیاب را به گونه ای تنظیم کرد تا در صورتی که میزان مغایرت بین برگه های مرخصی ساعتی / ماموریت ساعتی و تردد پرسنل بیش از حد مجاز بود، این میزان به عنوان عامل غیر مجاز در سیستم محاسبه شود. برای اینکار علاوه بر تعریف فرمول محاسباتی ماموریت و مرخصی ساعتی لازم است تا اقدامات زیر انجام شود: ۱- تعریف عامل مرخصی و ماموریت ساعتی بدون برگه: در این مرحله می بایست دو عامل جداگانه برای مرخصی ساعتی غیر مجاز و ماموریت ساعتی غیر مجاز در سیستم تعریف شود. برای اینکار از منوی کارکرد وارد فرم "عوامل کارکرد" شوید و دو عامل جدید برای این منظور تعریف کنید. مقدار لیست بازشدنی نوع را برای مرخصی ساعتی غیر مجاز، "مرخصی ساعتی بدون برگه" و برای ماموریت ساعتی غیر مجاز، "ماموریت ساعتی...

بیستر بخوانید

عوامل کارکردی که چک باکس "مشاهده در تایم شیت" در فرم عوامل کارکرد برای آنها مارک شده باشد با عنوان وارد شده در فیلد "نام مخفف" در گزارش تایم شیت پرسنل نمایش داده می شوند. ترتیب نمایشی در گزارش تایم شیت بر اساس مقدار وارد شده در فیلد ترتیب برای عوامل کارکرد در فرم معرفی عوامل کارکرد می باشد. ...

بیستر بخوانید

برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید : ۱-در فرم معرفی عوامل کارکرد عامل جدیدی جهت محاسبه میزان استحقاق تعریف نمایید و نوع آن را مرخصی استحقاقی ماهانه قراردهید. ۲- نحوه ارزیابی را برای گروه های قوانین تعریف کنید و فرمول محاسباتی مورد نظرتان را بنویسید. ۳-در فرم مدیریت گروه های کاری، تنظیم مرتبط با فرم شماره ۵۵ را مارک کنید....

بیستر بخوانید

از منوی کارکرد، فرم "عوامل به تفکیک گروه قوانین" کلیه عوامل کارکرد یک گروه قوانین مشخص را نمایش می دهد. نکات کاربردی این فرم عبارتند از: ۱- در این فرم همه عوامل کارکرد، برای یک گروه قوانین قابل مشاهده است. ۲- با تنظیم پارامتر "در تاریخ" می توان آخرین تاریخ موثر نحوه ارزیابی عوامل(کوچکتر از تاریخ داده شده) را مشاهده کرد. ۳- فعال/غیر فعال بودن عوامل در لیست نمایش داده شده و کاربر می تواند دریابد در تاریخ مشخص برای گروه قوانین مشخص چه عواملی فعال هستند. ۴- با دابل کلیک روی هر ردیف می توان نحوه ارزیابی عامل خاص را برای گروه قوانین انتخابی تعیین کرد....

بیستر بخوانید

عواملی که چک باکس "ذخیره شونده" برای آنها مارک شده باشد، پس از پردازش کارکرد، در Database ذخیره می شوند و در لیست عوامل محاسبه شده در فرم پردازش کارکرد روزانه و ماهانه نمایش داده می شوند اما عواملی که این چک باکس برای آنها مارک نشده باشد، پس از محاسبه ذخیره نمی شوند و در فرم پردازش کارکرد ماهانه و روزانه نیز نمایش داده نمی شوند در حقیقت عواملی که ذخیره شونده نیستند، مناسب برای محاسبات بصورت موقتی می باشند به عنوان مثال می خواهیم میزان اضافه کاری پاس شده با تاخیر در ورود را بصورت موقتی جهت انجام عملیاتی در اختیار داشته باشیم اما نیازی به ثبت این عامل و نمایش آن به کاربر نداریم....

بیستر بخوانید