روال های متعارف جهت ثبت عملیات فروش در سیستم بازرگانی پیوست عبارتند از: روال شماره ۱- فاکتور فروش----> حواله انبار ----> سند مالی روال شماره ۲- حواله انبار----> فاکتور فروش---->  سند مالی روال شماره ۳- پیش...

بیستر بخوانید

برای صدور فاکتور فروش تجمعی برای یک/چند طرف حساب به ترتیب زیر اقدام می کنیم: ۱- در فرم معرفی طرف حساب ردیف/ردیفهای مورد نظر برای صدور فاکتور تجمیعی را انتخاب می...

بیستر بخوانید

به طور معمول حساب درآمدی مرتبط با فروش کالا حسابهای خاص فروش از زیر مجموعه حسابهای "فروش" می باشد ولی برخی مواقع نیاز هست که حساب درآمدی مرتبط با کالا به صورت خاص...

بیستر بخوانید