روال های متعارف جهت ثبت عملیات فروش در سیستم بازرگانی پیوست عبارتند از: روال شماره ۱- فاکتور فروش----> حواله انبار ----> سند مالی روال شماره ۲- حواله انبار----> فاکتور فروش---->  سند مالی روال شماره ۳- پیش فاکتور فروش----> فاکتور فروش----> حواله انبار----> سند مالی روال شماره ۴- قرارداد فروش----> حواله تحویل فروش----> فاکتور فروش----> سند مالی روال شماره ۵- پیش فاکتور فروش----> حواله تحویل فروش----> فاکتور فروش----> سند مالی روال شماره ۶- پیش فاکتور فروش----> قرارداد فروش ----> حواله تحویل فروش----> فاکتور فروش----> سند مالی هر یک از روال های بالا به فراخور نیاز سازمان و کنترلهای داخلی مورد نظر می تواند مورد استفاده قرارگیرد....

بیشتر بخوانید

برای صدور فاکتور فروش تجمعی برای یک/چند طرف حساب به ترتیب زیر اقدام می کنیم: ۱- در فرم معرفی طرف حساب ردیف/ردیفهای مورد نظر برای صدور فاکتور تجمیعی را انتخاب می کنیم. ۲- در CM  فرم معرفی طرف حساب آیتم "چاپ فاکتور فروش تجمعی برای طرف حساب" را انتخاب می کنیم. ۳- تاریخ شروع و پایان مورد نظر جهت صدور فاکتور تجمعی را وارد می کنیم. ۴- دگمه "چاپ" را کلیک می کنیم، سیستم برای طرف حسابهای انتخابی فاکتور فروش تجمعی صادر می کند....

بیشتر بخوانید

به طور معمول حساب درآمدی مرتبط با فروش کالا حسابهای خاص فروش از زیر مجموعه حسابهای "فروش" می باشد ولی برخی مواقع نیاز هست که حساب درآمدی مرتبط با کالا به صورت خاص تعریف شود( به ویژه تفکیک در آمد فروش کالا و خدمات) برای این منظور به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- در فرم "معرفی کالا خدمات" کالای مورد نظر را انتخاب می نماییم. ۲- دگمه "حسابهای مرتبط" را کلیک می کنیم. ۳- در فرم نمایش داده شده از کمبوباکس "نوع عملیات" عملیات "فروش" را انتخاب می نماییم. ۴- حساب و تفصیلیهای مرتبط را انتخاب نموده و تایید می نماییم. با انجام این مراحل، حین فروش این کالا حسابهای انتخابی به عنوان حساب و تفصیلی درآمدی فروش کالا/خدمات لحاظ می شود....

بیشتر بخوانید