برای تهیه گزارش سود و زیان عملیات بازرگانی به تفکیک مراکز فروش از منوی بازرگانی-->گزارشهای حسابداری فروش، منو آیتم "گزارش سود وزیان فاکتورها" را انتخاب می نماییم. حالت پیش فرض این گزارش سود وزیان عملیات بازرگانی شامل(فروش وبرگشت از فروش) به تفکیک هر فاکتور در فاصله تاریخ مشخص می باشد. از کمبوباکس نوع گزارش نوع "به تفکیک طرف حساب" را انتخاب می نماییم. سیستم در این حالت گزارش سود وزیان سرجمع عملیات بازرگانی به تفکیک کلیه طرف حساب ها را ارائه می کند. نکته ۱: گزارش سود و زیان فاکتورها در سه حالت "به تفکیک فاکتور"، "به تفکیک طرف حساب"، "به تفکیک مرکز فروش" در فاصله تاریخی مشخص قابل تهیه است. نکته ۲: در فرم فاکتور فروش/برگشت از فروش نیز می توان با استفاده از CM  فرم و انتخاب "سود و زیان فاکتور" به گزارش سود وزیان خاص فاکتور دسترسی داشت. نکته ۳: در تهیه...

بیشتر بخوانید

[vc_row][vc_column][vc_column_text] حساب موقت چیست؟ حسابهای موقت (شامل حسابهای درآمد و هزینه) حسابهایی هستند که طول دوره عمر آنها به اندازه یک دوره مالی می باشد و مانده حساب آنها در انتهای هر دوره مالی به حسابهای دائمی منتقل می گردد. به فرآیند "انتقال مانده حسابهای موقت به حسابهای دائمی "در انتهای هر دوره مالی، بستن حسابهای موقت گفته می شود.  این فرآیند درمجموع منجر به محاسبه سود/ زیان عملکرد در یک دوره مالی می گردد . این فرآیند می تواند شامل این مراحل باشد : ۱- انتقال/تسهیم مانده برخی حسابهای هزینه ای به بهای تمام شده کالا/پروژه در جریان ساخت (انتقال از حسابهای هزینه ای به دارائیها) یا به اصطلاح جذب هزینه ها ۲- بستن حسابهای هزینه و درآمد به حساب عملکرد / سود و زیان (سال جاری) نکات مربوط به حسابهای موقت : نکته ۱: در انتهای...

بیشتر بخوانید

گزارش سود و زیان یکی از گزارش های مالی اساسی است که بر اساس مانده حساب های موقت درآمد و هزینه، سود و زیان عملکرد یک شرکت را در در مقاطع زمانی انتخابی نشان می دهد. در گزارش سود و زیان سیستم حسابداری پیوست این امکان وجود دارد که گردش کلیه حساب ها با محدوده زمانی انتخاب شده از دوره مالی قبل مقایسه شده و گزارشی از وضعیت کاهش/افزایش درآمد، هزینه و سود و زیان شرکت و در واقع درصد و میزان افزایش سودزایی شرکت را در مقاطع زمانی مختلف هر دوره مالی بدست آورد . این گزارش معمولا در مقاطع زمانی سه ماهه و شش ماهه تهیه شده و می تواند به سهامداران شرکت ها نیز ارائه شود و از گزارش های الزامی برای ارائه به بورس می باشد. این گزارش برای...

بیشتر بخوانید