۱-  در صورتی که وضعیت فاکتور ثبت نشده باشد برگشت فاکتور عمل نمی کند ۲- در صورتی که وضعیت فاکتور ثبت شده باشد و کاربر به برگشت فاکتور دسترسی نداشته باشد امکان برگشت امکان پذیر نیست ۳-  درصورتی که وضعیت فاکتور ثبت شده باشد و سند مالی مربوطه نیز ثبت شده باشد امکان برگشت فاکتور فراهم نیست برای این منظور با استفاده از کلید ترکیبی Alt+O یا استفاده از امکان سند حسابداری مرتبط در CM فاکتور ، سند حسابداری مربوط به فاکتور را برگشت دهید تا امکان برگشت فاکتور فعال شود. ۴- درصورتی که  وضعیت فاکتور باطل شده باشد،با نام مدیر سیستم یا کاربری که دسترسی به برگشت فاکتور ابطال شده را دارد فاکتور برگشت داده شود . ۵- در صورتی که  وضعیت فاکتور تایید شده باشد، با نام مدیر سیستم یا کاربری که دسترسی برگشت...

بیشتر بخوانید