در گزارش "دفتر روزنامه" فیلد سیستم بیانگر سیستم صادر کننده آرتیکلها است. مقادیر این فیلد نام زیر سیستمهایی است که منشا صدور آرتیکل بوده اند. عنوان "حسابداری" در این فیلد به مفهوم انست که آرتیکل مرتبط توسط کاربر و تنظیم دستی شده است. با استفاده از فرم "گزینش" می توان گزارش لیست آرتیکلهای هر زیر سیستم را به تفکیک تهیه کرد و به ویژه با گزینش روی مقدار "حسابداری" سیستم لیست آرتیکلهایی که به صورت دستی تنظیم شده اند را گزارش می دهد. نکته ۱: این امکان بسیار مفید در امر کنترلهای داخلی و پیگیری تراکنش های ثبت شده توسط کاربران است. نکته ۲: در سیستم جامع مالی پیوستدر صورت انجام تنظیمات کامل هیچ نیازی به تنظیم مستقیم سند مالی نیست. نکته ۳: در صورتیکه تمامی اسناد مالی توسط سیستم تنظیم شود امکان کنترل عملیات واحدهای مختلف کاملا در اختیار مدیر سیستم خواهد بود....

بیشتر بخوانید

از طریق دفتر روزنامه برای جستجو یا گزینش عبارت مشخص در شرح آرتیکلهای همه اسناد مالی می توان اقدام کرد. برای انجام این کار به تربیت زیر عمل می کنیم: ۱- از منوی دفاتر حسابداری، دفتر روزنامه را انتخاب می کنیم. ۲- نوع گزارش دفتر روزنامه را "مطابق ردیفهای سند" انتخاب می کنیم. ۳- از طریق فرم جستجو یا گزینش عبارت مورد نظر را جستجو/گزینش می کینم. نکته ۱: با انتخاب "همه دوره های مالی" از لیست دوره های مالی می توان عبارت مورد نظر را در همه اسناد همه دوره های مالی جستجو کرد. نکته ۲: با انتخاب نوع نمایش "در سطح کل" یا "در سطح معین" می توان در شرح اسناد ثبت شده عبارت مشخصی را جستجو/گزینش کرد....

بیشتر بخوانید

  دفتر روزنامه(Journal/Book of Original Entry) دفتر ثبت اولیه تراکنش های مالی یک بنگاه تجاری است. این ثبت می تواند در یک دفتر یا چند دفتر(بسته به نوع تراکنش) ثبت شود. از منظر حسابداری سنتی دفتر روزنامه به صورت عمومی(کلیه تراکنشهای مالی/ تراکنش های عمومی) یا اختصاصی(عملیات خرید، عملیات فروش، پرداخت و ...

بیشتر بخوانید