به طور پیش فرض هنگام ثبت برگه های مرخصی و ماموریت و یا سایر برگه ها(وفق عامل کارکرد خاص) یک رکورد در کاردکس کارکرد روزانه پرسنل ثبت می شود. اگر کاربر...

بیستر بخوانید