با مارک کردن تنظیم شماره ۴ با عنوان "امکان شماره گذاری خودکار اسناد"  مربوط به فرم ۰۰۷ در بخش ویرایش تنظیمات و دسترسی های گروه کاری، سیستم به طور خودکار سریال اسناد را کنترل می کند. گرچه اسناد تولیدی توسط سیستم به طور معمول به صورت سریال صادر می شود ولی کاربر در صورتی که "امکان شماره گذاری خودکار اسناد" مارک نشده باشد اجازه می دهد کابر شماره سریال را تغییر دهد. نکته ۱: این امکان به ویژه در حالت شبکه و صدور هم زمان اسناد توسط چند کاربر و جهت کنترل سریال اسناد مفید می باشد. نکته ۲: در این حالت سند مالی ابتداء با شماره موقت در اختیار کاربر قرار گرفته و بعد از ثبت شماره دائمی خود را دریافت می کند....

بیشتر بخوانید