در صورتیکه هنگام احضار اطلاعات قرارداد فروش در فرم حواله تحویل، اطلاعات قرارداد قابل مشاهده نبود موارد زیر باید بررسی شود: ۱- حساب انتخاب شده در فرم حواله تحویل فروش باید...

بیستر بخوانید