در حالت عادی، نمایش دوره های محاسباتی در سیستم حضور و غیاب بر اساس دوره های سال جاری می باشد. برای تغییر این وضعیت و مشاهده دوره های محاسباتی سالهای قبل در سیستم حضور و غیاب مراحل زیر را دنیال کنید : ۱- از منوی امکانات وارد فرم "تنظیمات نمایشی" شوید. ۲- در بخش تنظیمات عمومی، مقدار فیلد "تاریخ جاری" را معادل سال مورد نظر قرار دهید. ۳- پس از تائید، از مدیریت شرکتها، مجددا وارد پایگاه داده مورد نظر شوید. با اینکار در لیست های بازشدنی دوره های محاسباتی در فرم های مختلف، مقادیر مرتبط با سال جاری تعیین شده قابل انتخاب خواهد بود....

بیشتر بخوانید

برای اینکه مجموع یک عامل خاص را در بازه زمانی دلخواه محاسبه نمود می بایست از تابع "مقدار عامل از ساعت تا ساعت" (Proc0011) در فرمول محاسباتی روزانه استفاده نمود. این تابع دارای سه پارامتر ورودی می باشد. پارامتر اول "کد عامل" پارامتر دوم "ساعت شروع" و پارامتر سوم "ساعت پایان" می باشد. به عنوان مثال فرض کنید می خواهیم مقدار اضافه کاری انجام شده در ماموریت را بدست آوریم. برای محاسبه این عامل در مثال ذکر شده لازم است تا میزان ماموریت انجام شده پس از ساعت پایان شیفت را در هر روز بدست آوریم . لذا از تابع "مقدار عامل از ساعت تا ساعت" به شکل زیر استفاده می کنیم :  ; ۱۴۴۰) ] مجموع خروج شیفت Proc0011 (4;[ در مثال بالا پارامتر اول کد عامل "ماموریت ساعتی"، ساعت شروع "مجموع خروج شیفت" و ساعت پایان معادل ساعت ۲۴ درنظر گرفته...

بیشتر بخوانید

با استفاده از قابلیت های سازمان الکترونیک امکان ایجاد و گردش فرم های الکترونیک وجود دارد که توسط پرسنل سازمان ایجاد می شوند و بر اساس روالهای تعیین شده در نمودار سازمانی به گردش درآمده و پس از تائید در مراحل مختلف، به زیر سیستم حضور و غیاب منتقل خواهند شد. لیست فرم های الکترونیک مرتبط با سیستم حضور و غیاب که در سازمان الکترونیک پیوست قابل ثبت و گردش هستند به شرح زیر می باشند: ۱- فرم الکترونیک مرخصی روزانه: جهت ثبت و گردش درخواست انواع مرخصی های روزانه مورد نیاز سازمان ۲- فرم الکترونیک ماموریت روزانه: جهت ثبت و گردش انواع ماموریت های روزانه مورد نیاز سازمان ۳- فرم الکترونیک مرخصی ساعتی: جهت ثبت و گردش درخواست مرخصی استحقاقی ساعتی ۴- فرم الکترونیک ماموریت ساعتی: جهت ثبت و گردش ماموریت ساعتی ۵- فرم الکترونیک فراموشی کارت: جهت...

بیشتر بخوانید

محاسبه کارکرد اضافه کاری بر اساس قوانین سازمانهای مختلف متنوع می باشد. در ادامه نحوه پیاده سازی یکی از فرمولهای محاسباتی معمول اضافه کاری شرح داده شده است.  برای پیاده سازی فرمول روزانه اضافه کاری مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- محاسبه ساعت اضافه کاری در هر روز: اضافه کاری میزان ساعت کارکرد پرسنل افزون بر ساعت کاری موظف (شیفت) می باشد. لذا برای بدست آوردن این مقدار به دو پارامتر [ مجموع خروج ساعت ]  و [ مجموع خروج شیفت ] نیاز می باشد و با کسر ساعت پایان شیفت از ساعت خروج فرد، مقدار اضافه کاری بدست می آید. همچنین برای اینکه حاصل فرمول محاسباتی در شرایطی که فرد زودتر از ساعت پایان شیفت از سازمان خارج شده است، عددی منفی نباشد از تابع Posivite استفاده می شود.  ([...

بیشتر بخوانید

برای ایجاد یک پروژه جدید کافی است تا مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی اطلاعات پایه وارد فرم "معرفی پروژه" شوید. ۲- بروی کلید "جدید" کلیک کنید و مقادیر، عنوان پروژه، کارفرما، تاریخ آغاز و پایان و مدیر پروژه را ثبت و سپس بروی کلید "تایید" کلیک کنید . نکته ۱: مقدار فیلد "مدیر پروژه" از لیست پرسنل تعریف شده در سیستم قابل انتخاب می باشد. برای این کار کافی است تا در زمان ایجاد و یا ویرایش پروژه در فیلد مدیر پروژه کلید Enter را بزنید و از لیست باز شده نام / نام خانوادگی پرسنل مورد نظر را جستجو کنید و سپس آن را انتخاب کنید. نکته ۲: مقدار "تاریخ پایان" در انتخاب پروژه در فرم تسهیم کارکرد به تفکیک پروژه تاثیرگذار می باشد. در فرم تسهیم کارکرد به تفکیک پروژه، کاربر نمی تواند میزان کارکرد در تاریخ های بزرگتر از تاریخ پایان...

بیشتر بخوانید