برخی از موافع نیاز هست بعد از ایجاد فاکتور خرید یا فاکتور فروش، مبلغ یک کالا را بنا بر ضرورت در یک تاریخ مشخص اضافه یا کسر نمود بدون آنکه...

بیستر بخوانید