برخی از موافع نیاز هست بعد از ایجاد فاکتور خرید یا فاکتور فروش، مبلغ یک کالا را بنا بر ضرورت در یک تاریخ مشخص اضافه یا کسر نمود بدون آنکه تغییری در مقدار آن کالا حاصل شود. برای این کار می توان از فرم تعدیل خرید و فروش استفاده نمود. به این ترتیب که فیلد مقدار را عدد ۱ زده و مبلغی راکه می خواهند اضافه یا کسر کنند را در فیلد مبلغ واحد درج نمایند. نکته ۱-برای کسر مبلغ در تعدیل می توان ازعلامت منفی استفاده نمود. نکته ۲-عدد ۱ در فیلد مقدار فقط جهت ضرب در مبلغ مندرج در فیلد مبلغ واحد به کار می رود و هیچ تاثیری بر روی مقدار کالا نخواهد داشت. نکته ۳- تعدیل خرید در کاردکس کالا ظاهر شده و رابطه مستقیم در بهای تمام شده داشته،...

بیشتر بخوانید