تجزیه آرتیکل به مفهوم پارتیشن کردن رقم یک آرتیکل به ارقام کوچکتر و با حسابهای مختلف می باشد.این امر در مواردی کاربرد دارد که کاربر بخواهد آرتیکلی را(به ویژه آرتیکلهایی...

بیستر بخوانید