الگوی سند حسابداری یک سند نمونه آماده ای است که قبلا حسابها، تفصیلیها و شرح آرتیکل(و یا حتی مبالغ بدهکار/بستانکار) آن تعریف شده است و کاربر می تواند با فراخوان این الگو به سادگی سند مورد نظر خود را تنظیم نماید. ملاحظات مرتبط با معرفی و بکارگیری الگوی سند عبارتند از: ۱- فرم "مدیریت الگوی سند" از منوی حسابداری در دسترس کاربر قرار می گیرد. ۲- با ایجاد رکورد جدید و وارد کردن حداقل یک نام، یک الگوی جدید در اختیار خواهیم داشت. ۳- با کلیک کردن "اطلاعات مرتبط" فرمی مشابه فرم سند مالی در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت که کاربر به سادگی می تواند الگوی مورد نظر خود را تنظیم نماید. ۴- حین صدور سند واقعی با استفاده از CM فرم سند و استفاده از منو آیتم "فراخوان الگوی سند"(یا اسنفاده از کلید ترکیبی Alt+T)  لیستی از الگوهای تعریف...

بیشتر بخوانید

[vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation="fadeIn"] صورت مغایرت بانکی(Bank Reconciliation) اختلافات موجود بین صورت حساب بانک و دفاتر موسسه را تبیین می نماید. معمولا این اختلافات از چهار عامل عمده ناشی می شود: ۱-چکهای معوق در دست مردم که به بانک برده نشده است. ۲-مبالغ ارسال شده به حساب بانک که در تاریخ تطبیق به بستانکار بانک منظور نشده است(In Transit Items) ۳-برداشتهای بانک که اعلامیه آنها نرسیده باشد. ۴-اشتباهات بانک یا موسسه     از لحاظ سیستمی عوامل مغایرت می تواند یکی از چهار عامل زیر باشد: ۱- عدم وجود عملیات متناظر با اطلاعات موجود در صورتحساب بانک مثلا سند مربوط به یک چک توسط کاربر در سیستم ثبت نشده باشد (این مورد ممکن است برعکس نیز باشد یعنی یک عملیات در صورتحساب بانک ثبت نشده باشد ولی در سیستم وجود داشته باشد) ۲- محدوده زمانی گزارش گزارش صورت مغایرت بانکی با توجه به محدوده...

بیشتر بخوانید